Mediepolitik - kommunikation og brug af virtuelle medier

Stige Friskoles mediepolitik og retningslinjer for god kommunikation - samt retningslinjer for anvendelse af virtuelle medier

Revideret november 2013

 

For skolens medarbejdere gælder følgende

 Ved brug af virtuelle kommunikationsmedier skal den enkelte medarbejder foruden gældende love være bekendt med skolens dekorumkrav, der som en del af skolens personalepolitik omhandler almindelig sømmelighed og personlig værdighed. 

  

 

For skolens elever gælder følgende 

 Ved brug af virtuelle medier forventes det, at eleverne er bekendt med gældende love og hvilke handlinger, der er strafbare. Det er primært forældrenes ansvar at gøre eleverne bekendt med gældende lovbestemmelser.  

Her foruden skal eleverne efterkomme bestemmelserne i skolens mediepolitik.    

 

Brug af medier i undervisningen og på skolen

 Skolen fastsætter regler for hvilke medier, eleverne må medbringe til eget brug i skoletiden eller i fritidsordningen. Med udgangspunkt i skolens retningslinjer fastsætter børnehaven sine egne regler.  

 Skolen fastsætter i samarbejde med lærerne de overordnede retningslinjer for hvilke elektroniske medier, der er relevante eller passende at inddrage i undervisningen på forskellige niveauer.

Ved obligatorisk anvendelse af computere kan skolen stille udstyr til rådighed, eller forlange at eleverne selv skal medbringe eget udstyr.

 Det er op til den enkelte lærer at vurdere i hvilket omfang, der i undervisningen kan gøres brug af andre elektroniske medier end computere – tablets, Smartphones osv.

Elever, der har brug for en særlig tilrettelagt undervisning bør i bedst muligt omfang have adgang til elektroniske hjælpeforanstaltninger.

Hvis eleverne efter eget ønske får lov at gøre brug egne medbragte medier, som skolen ikke råder over, har læreren et særligt ansvar for, at der ikke forekommer en utilsigtet favorisering eller skabes præcedens i forhold til resten af klassen.

          

Eleverne i 5. til 9. klasse skal selv medbringe bærbare computere.

 

Elevernes brug af skolens internetforbindelse  

 

Alle elever har mulighed for at benytte skolens internetforbindelse. Adgang kan kun etableres via en personlig adgangskode.

 

Ved utilsigtet brug af internettet vil skolen indkalde eleven til en samtale og hjemmet vil blive informeret.

Dette kan forekomme

  • hvis eleven bevidst downloader større mængder data til eget formål   
  • hvis eleven gør uhensigtsmæssig brug af internettet ved at benytte hjemmesider, der ikke er forenelig med undervisningen.
  • hvis eleven kommunikerer via internettet til formål, der ikke er forenelig med undervisningen eller skoledagen.

 

Hvis der i forbindelse med undervisningsrelaterede opgaver (f.eks. projektopgaver) gøres brug af internettet, der afviger fra ovenstående principper, skal der forinden være aftalt særlige retningslinjer med skolen.

 

Elevernes brug af mobiltelefoner og Smartphones

0. – 3. klasse

Brug af mobiltelefoner / Smartphones i skoletiden og i fritidsordningen er ikke tilladt.

Hvis eleverne medbringer mobiltelefoner, skal de være slukket og blive i tasken.  

Har en elev brug for at komme i kontakt med hjemmet, skal eleven benytte skolens telefon under overværelse af en voksen.

 

4. – 9. klasse

Mobiltelefoner skal være på lydløs i løbet af skoledagen. Efter lærernes vurdering, kan eleverne gøre brug af mobiltelefoner og Smartphones i undervisningen. 

 

Har eleverne brug for at telefonere i løbet af dagen, kan det aftales med en voksen. Unødig telefonering i frikvartererne er ikke tilladt. 

Hvis en elev kontakter hjemmet, fordi man er blevet dårlig, skal en lærer inddrages i beslutningen, før man forlader skolen.   

 

Forældre, der har brug for at komme i kontakt med deres børn i skoletiden, skal henvende sig til skolen.

 

Alle elever har mulighed for at benytte skolens telefon.

 

Hvis en elev bruger telefonen unødigt, kan den inddrages og deponeres på skolens kontor til slutningen af skoledagen. Ved gentagne overtrædelser kontaktes forældrene for at aftale nærmere om evt. afhentning af mobiltelefonen på skolens kontor.

  

Lejrskoler  

Det er lærerne i de enkelte klasser, der træffer afgørelse om, hvorvidt eleverne må medbringe mobiltelefoner på lejrskoler. 

 

Mobiltelefoner bør kun medbringes, hvis det er hensigtsmæssigt eller relevant.

I de mindre klasser bør aspekter som hjemve indgå i overvejelserne.

 

Eleverne skal efterkomme de af lærerne givne retningslinjer for, hvornår og i hvilket omfang mobiltelefonerne må benyttes.

 

Lærerne har mulighed for at inddrage mobiltelefonerne helt eller delvis under lejrskolen.

     

 

Brug af medier i frikvartererne

Det er lærerne i de enkelte klasser, der afgør, i hvilket omfang eleverne må benytte det elektroniske udstyr, der er placeret i klasselokalet. Smartboard inkl. lydanlæg må kun benyttes ved særlige lejligheder (formål).     

 

 

Brug af medier i forlængelse af undervisningen og i fritiden 

Særlige vilkår for skolens ansatte

Kravet til skolens ansatte om at indtage en professionel distance til eleverne sætter naturlige grænser for medarbejdernes muligheder for at deltage i sociale netværker i individuelle sammenhænge.

Kommunikation via sms og andre medier kan dog benyttes i tjenstlige sammenhænge.

Skriftlig kommunikationen mellem hjem/elev og skole bør i bedst muligt omfang foregå på skolens Intranet.

 

Vejledning til eleverne

Skolen påtager sig ikke ansvaret for elevernes private kommunikation i fritiden, men i det omfang problemerne blandt eleverne bliver bragt ind på skolen, har skolen en vejledende funktion. Problemerne skal løses i samarbejde med forældre.

 

Regler og principper for god kommunikation indgår som en vigtig del af skolens arbejde med skolens undervisningsmiljø. Se afsnittet ”Principper for god kommunikation”.

  

 

Retningslinjer for god kommunikation på Stige Friskole

 

Kommunikation på Stige Friskole er en vigtig del af dagligdagen. En god kommunikation er en grundlæggende forudsætning for det sociale fællesskab, og for at vi kan opretholde det bedste samarbejde mellem skole og hjem.

 

I kommunikation vil der være en afsender og modtager. For at undgå misforståelser og forvirring mellem alle parter, er det vigtigt at kommunikere i et klart og tydeligt sprog.

 

God kommunikation er, når tingene bliver sagt på en direkte og respektfuld måde.

 

 

Skriftlig kommunikation

I den elektroniske kommunikation skrives der ofte i talesprog, som hvis man sad overfor hinanden. Når vi taler med hinanden, bruger vi både tale- og kropssprog. Vi mangler kropssproget i den skriftlige kommunikation. Det er derfor vigtigt, at alle er opmærksomme på et konstruktivt og fornuftigt sprogbrug.

 

Skriftlig kommunikation fungerer bedst til informationer, der ikke kræver større efterbehandling, fx i forbindelse med arrangementer, fravær, fritagelser eller andet dagligdagsrelateret.

 

Skriftlig kommunikation egner sig især dårligt til kritiske tilkendegivelser med personlig adresse. Dette gælder også omtale af tredje person. 

 

 

Mundtlig kommunikation

I kommunikationen mellem skole og hjem ser vi det vigtigt, at det foregår i en åben dialog med respekt for hinanden. I en personlig og mundtlig samtale er der mulighed for en mere nuanceret og dybere forståelse af berørte emner, hvorved eventuelle misforståelser og forvirring kan undgås.

 

Den mundtlige kommunikation er at foretrække, når der kan være brug for efterbehandling af problemstillinger i skolen eller hjemmet, eller hvis det handler om spørgsmål vedrørende undervisningen eller lignende