Rygepolitik på Stige Friskole

 

I henhold til gældende lov: ”Lov om røgfri miljøer” har skolen vedtaget følgende rygepolitik.

 

1.     Det er ikke tilladt at ryge på skolens område, hverken for børn og unge, ansatte eller gæster, både indendørs og udendørs.

 

2.     Dette gælder også i forbindelse med skolens fester og private arrangementer, eller ved udlån/udlejning af skolens faciliteter.

 

3.     Til skolens område indgår per definition de til skolen tilgrænsende adgangsveje. Rygere må ikke tage ophold ud for andre beboelser i skolens umiddelbare nærområde.

 

4.     På lejrskoler og på ture uden for skolen må personalet ikke ryge i elevernes nærværelse.

 

5.     Elevernes rygeforbud gælder også uden for skolens område for de elever, der må forlade skolen i forbindelse med frikvarterer eller pauser i undervisningen.

       Det er ikke tilladt for skolens elever at ryge på lejrskoler og på ekskursioner.

 

6.     Skolens ledelse har sammen med skolens ansatte det overordnede ansvar for, at skolens rygepolitik bliver overholdt.

Har man som forældre eller gæst på skolen kendskab til, at rygeloven ikke bliver overholdt, er man velkommen til at rette henvendelse til skolen. 

 

Skolens bestyrelse

  

Konsekvenser ved overtrædelse af bestemmelserne i skolens rygepolitik

 

Elever

Ved første overtrædelse modtager eleven en mundtlig advarsel fra skolens leder, og der gives besked til hjemmet.

Ved anden overtrædelse modtager eleven en skriftlig advarsel, hvor der bliver gjort opmærksom på, at en yderligere overtrædelse vil medføre en permanent bortvisning fra skolen. Hjemmet vil blive bedt om at kvittere for denne advarsel.

 

Forældre

Gæster eller forældre til børn på skolen kan blive bedt om at forlade skolens område, hvis de efter gentagende påtale ikke efterkommer skolens rygepolitik. Påtale kan gives af skolens ledelse eller en af skolens ansatte.

 

Skolens personale

Overtrædelse af skolens rygepolitik kan medføre ansættelsesmæssige konsekvenser. Skriftlig påtale og yderlige sanktioner ved gentagne overtrædelser vil følge arbejdsretslige og overenskomstmæssige retningslinjer.   

 

Skolens ansatte har mulighed for at få arbejdsgiverbetalte rygestopkurser.

  

Skolens bestyrelse