EVALUERING

 

Formål med evaluering

 • At vi som skole sikrer og udvikler kvaliteten i undervisningen på alle årgange og i alle fag
 • At skolens personale, eleven og forældre deltager aktivt i at sikre den enkelte elevs trivsel og udvikling af sociale kompetencer 
 • At lærerne konstant bliver opmærksom på elevens faglige udbytte af undervisningen og kan handle derefter
 • At skolen bliver fremtidsorienteret i forhold til undervisningsmetoder, materialer og former
 • At personalet gennem skolens selvevaluering bliver bedre til at dele erfaringer og udvikle ideer i forhold til skolens værdigrundlag og virke

  

Skolens værdigrundlag

”Undervisningens sande mål og hensigt er: At det danske folk må erhverve sig klarhed til at indse, liv, lyst og kærlighed til at ville, dygtighed og selvstændighed til at udføre – enhver efter bedste evne – hvad der kan gavne og glæde dem både i himlen og på jorden.”  Citat Christen Kold.

   

Stige Friskole er ifølge eget formål en Grundtvig-Koldsk friskole og er således kendetegnet ved at være  

 • en skole i frihed og udvikling, hvor visioner og ideer kan blive til handling
 • en skole, hvor forældre og lærere deler ansvaret for børnenes uddannelse og personlige dannelse
 • en skole, hvor læreren har frihed til at påtage sig ansvaret for at personliggøre sin undervisning i åben og ligeværdig dialog med elever og forældre. 
 • en skole med oplevelse og engagement som forudsætning for en meningsfuld og god undervisning
 • en skole med vægt på fortælling, især i fagene historie og bibelhistorie
 • en skole med traditioner, sang og folkelighed
 • en skole, hvis hele eksistens hviler på et demokratisk sindelag og en gensidig respekt i et forpligtende fællesskab, der forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre.

 

 

 

 

Lovmæssige bestemmelser

 

Skolens evaluering skal leve op til gældende bestemmelser i lov om friskoler og private grundskoler: 

 • ”Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.
 • Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte. Evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte slutmål.
 • Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen.
 • Skolen skal offentliggøre sine slutmål, delmål og undervisningsplaner og resultatet af evaluering og opfølgningsplan på skolens hjemmeside på internettet”.

Bemærkning til lovbestemmelserne:

Skoler, der har optaget undervisningspligtige elever, skal løbende og som en integreret del af undervisningen foretage evalueringer af elevernes udbytte af undervisningen. Løbende evalueringer ligger ud over den evaluering, som elevernes prøver og standpunktskarakterer er udtryk for. Der stilles således krav til, at skolerne gennem hele skoleforløbet evaluerer elevernes udbytte af undervisningen. Skolerne bestemmer selv, hvilke evalueringsformer der vil være hensigtsmæssige i forhold til fag, undervisningens tilrettelæggelse, klassetrin mv.

Skolerne skal også regelmæssigt evaluere den samlede undervisning. Denne evaluering skal ses i sammenhæng både med de løbende evalueringer af elevernes udbytte af undervisningen og med kravet til skolerne om at give en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Skolen vælger selv form og metode for evalueringen. Formen og metoden kan skifte fra gang til gang. Herudover skal skolen udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen. Skolen fastsætter selv formen på opfølgningsplanen.

Evalueringen bør, hver gang den afholdes, mindst forholde sig til, hvorvidt skolens undervisning lever op til indholdet i de undervisningsplaner, som skolen selv har udarbejdet samt inddrage opfølgningen på den foregående evaluering. Evalueringerne afholdes med sådanne tidsmæssige intervaller, at evalueringerne er relevante i forhold til hinanden. Skolen oplyser på hjemmesiden, hvornår den næste evaluering afholdes. Resultatet af skolens evaluering samt planen for opfølgning på evalueringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

De nationale test vil kunne anvendes af de frie grundskoler og efterskoler på frivillig basis. Testene stilles frit til rådighed for de frie grundskoler på samme måde som for folkeskolerne. De frie grundskoler skal ikke deltage i de obligatoriske test.

Testresultaterne er fortrolige og må ikke offentliggøres, hverken for enkelte elever, hold, klasser, skoler, kommuner eller regioner. Dette gælder også for de frie grundskoler.

 

 

 

 

Evaluering i plan og praksis

 

Organisering og ansvarsfordeling

 

Skolens evalueringsplan er inddelt i tre hovedområder: 

A      Evaluering af undervisningen i skolens fag på forskellige klassetrin

B       Evaluering af skolens samlede undervisning og virke

C      Test og prøver af den enkelte elev

Pædagogisk udvalg

Skolens pædagogiske udvalg har en central rolle i arbejdet med skolens evalueringsplaner (A og B).

I samarbejde med skolens ledelse og skolens pædagogiske personale tilrettelægger udvalget de grundlæggende principper for evalueringsplanerne, der er gældende for hvert skoleår.

 

A  -  Det pædagogiske udvalg udarbejder principper for omfang og fordeling af lærernes selvvalgte evalueringsforløb af undervisningen i skolens fag og på forskellige klassetrin.

       Udvalget registrerer planlagte evalueringsforløb.

Se nærmere beskrivelse af A.

 

B  -  I hvert skoleår er pædagogisk udvalg medansvarlig for, at der sættes fokus på et eller flere af skolens fælles anliggender eller tværgående emner, der inddrager flere fag eller årgange.

Se nærmere beskrivelse af B.

 

Speciallærer

Skolens speciallærere (læsevejleder og matematikvejleder) medvirker ved de diagnostiske test, og bistår med råd og vejledning. Se nærmere beskrivelse af C.

   

 

A   Evaluering af undervisningen i skolens fag på forskellige klassetrin

 

Ø  Pædagogisk udvalg udvælger og udarbejder for hvert skoleår planer for evalueringer af undervisningen i skolens fag på forskellige klassetrin. Arbejdet foregår i samarbejde med alle skolens lærere/fagudvalg.

 

Ø  Evalueringsforløbene bliver foretaget i henhold til lovbestemmelserne.

 

Ø  Lærerne/fagudvalgene samler årets evalueringsforløb i PersonaleIntra.

 

Ø  Pædagogisk udvalg udarbejder i samarbejde med skolens ledelse en oversigt og konklusion over evalueringsforløbene.

 

 

B   Evaluering af skolens samlede undervisning og virke. 

 

Ø  Evaluering af skolens fælles anliggender og tværgående emner kan eksempelvis omfatte: Undervisningsplaner i udvalgte fagområder eller obligatoriske emner, inddragelse af IT i undervisning, teamsamarbejde, mødeaktivitet, skole/hjemsamarbejde, lejrskoler, morgensang, frikvarterernes funktion osv.

 

Ø  Konklusioner og evt. planer for opfølgning udarbejdes af pædagogisk udvalg i samarbejde med det pædagogiske personale som helhed eller aktuelle udvalg. Det pædagogiske udvalg har ansvaret for, at relevante referater fra evalueringer indgår i lærermødereferater og/eller egne referater.

                     

 

C   Test og prøver af elevernes faglige udbytte af undervisningen

 

Ø  Test og prøver bruges til en opsamling på, hvorvidt det foregående skoleårs faglige stof er indlært, og til den enkelte lærers løbende evaluering af egen undervisning. Samtidig skal testene også bruges i forhold til samarbejdet mellem skole og familie f.eks. skole/hjem-samtaler.  

 

Ø  Der laves obligatoriske gruppetest i 0.-5. klasse i faget dansk med fokus på læsning og stavning. Der gøres brug af anerkendte test.

 

Ø  Der laves obligatoriske gruppetest i matematik 0.-5. klasse. Der gøres brug af anerkendte test.

 

Ø  Der testes i efteråret, hvor prøven skal vise klassens og den enkelte elevs niveau i forhold til årgangens gennemsnit, samtidig skal testen også give et billede af, om der er noget man skal arbejde mere intensivt med.

 

Det er faglærerne der selv foretager og retter gruppetestene. Disse test kan have en diagnostisk funktion for at åbne op for en eventuel inddragelse læsevejleder/matematikvejleder og PPR, hvor der gøres brug af individuelle test med henblik på støtteforanstaltninger. Individuelle test gennemføres i samarbejde med læsevejleder eller matematikvejleder, der retter og konkluderer på testen.

 

Ø  Lærerne kan vælge at teste ved skoleårets afslutning, hvor prøven skal vise, om indeværende skoleårs undervisning har givet eleverne et fagligt udbytte, og om eventuelle indsatsområder har virket efter hensigten.

 

Ø  Testresultaterne videregives i relevant omfang til den efterfølgende faglærer i klassen, så denne får indblik i klassens niveau.

 

Ø  Fra 6. til 9. klasse er det op til lærerne i hvilket omfang test inddrages i skolens fag i forbindelse med fagenes delmål. 

 

 

 

Kollegialt samarbejde om klassens sociale liv og den enkelte elevs faglighed og sociale kompetencer

 

Klassegennemgang

 

Ø  Hvert år skal klassens lærere beskrive den enkelte elevs faglige niveau og sociale kompetencer. Klasselæreren beskriver endvidere også klassens sociale liv.

 

Ø  Ud fra disse beskrivelser har klassens teamlærere og skolens leder en samtale om den enkelte elev og om klassen som helhed. Samtalen danner baggrund for indsatsområder eller fokuspunkter hos elever eller klasser.

 

Ø  Klassegennemgangen skal sikre, at den enkelte elev bliver vurderet af flere lærere både fagligt og socialt.

 

Ø  Dette skal styrke elevernes udbytte af skolens arbejde både fagligt og socialt og sikre, at der sker en udvikling, som klassens lærere er fælles om at bidrage til.

 

Ø  Lærernes udtalelser om den enkelte elev bliver gemt i elevens mappe, således at nye lærere i klassen kan danne sig et overblik over en elev, hvis det ønskes.

 

Ø  Klassegennemgangen danner grundlag for skole/hjemsamtaler og hjemmebesøg.

 

 

Lærermøder

 

Mindst hver anden måned, giver hver klasselærer på lærermødet en kort beskrivelse af klassen og af de elever, der kræver en særlig opmærksomhed. Der er mulighed for at afstemme indsatsområder overfor de enkelte elever eller klassen som helhed.

 

 

Trivselsråd og undervisningsmiljø

 

Et antal gange i løbet af skoleåret, er der på lærermøderne referat fra elevernes trivselsråd, hvor der bliver sat fokus på den enkelte elevs trivsel og skolens undervisningsmiljø.

 

 

Spørgeskemaundersøgelse blandt skolens elever

 

Sundhedsprofiler: Skolen deltager en gang om året i det kommunale ”Skolesundhed.dk” på alle klassetrin.

Undervisningsmiljøvurdering: Skolen foretager mindst hvert 3. år en spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne. Her anvender vi "Klassetrivsel.dk"

 

 

Skole/hjem- samarbejdet

 

Ø Ved skole/hjem-samtaler ønsker vi at sikre, at det enkelte barn og familie får kendskab til barnets faglige standpunkt og trivsel.

 

Ø Ved hjemmebesøg ønsker vi at møde barnet i vante og trygge rammer. Klassens teamlærere oplever barnet i hjemmet og kan derfor bedre forholde sig til det enkelte barn.

 

Skole/hjem samarbejdet er organiseret således:

 

­   Børnehaveklassen: Børnehaveklasseleder. Der afvikles en samtale både efterår og forår. Medhjælperen i  børnehaven / fritidsordningen deltager.    

­   2. klasse: Lærerne i dansk og matematik.

­   3. klasse: Lærerne i dansk og matematik.

­   4. klasse: Lærerne i dansk, matematik og engelsk.

­   5. klasse: Lærerne i dansk, matematik og engelsk.

­   7. klasse: Lærerne i dansk. matematik, engelsk, fysik, tysk

­   8. og 9. klasse: Lærerne fra alle obligatoriske prøvefag.

De fleste samtaler afvikles i november måned. Det er klasselæreren, der har ansvaret for planlægning og afvikling af skolehjemsamtalerne.

 

0. klasse:  Skolehjem-samtaler med deltagelse af børnehaveklasseleder og medhjælper. Der afvikles en samtale både efterår og forår.     

1. klasse:  Hjemmebesøg med deltagelse af klasselærer og teamlærer (dansk og matematik)

2. klasse:  Skole/hjem-samtale med deltagelse af lærerne i dansk og matematik

3. klasse:   Skole/hjem-samtale med deltagelse af lærerne i dansk og matematik

4. klasse:   Skole/hjem-samtale med deltagelse af lærerne i dansk, matematik og engelsk

5. klasse:   Skole/hjem-samtale med deltagelse af lærerne i dansk, matematik og engelsk.

6. klasse:   Hjemmebesøg med deltagelse af klasselærer og teamlærer

7. klasse:   Skole/hjem-samtale med deltagelse af lærerne i dansk, engelsk, matematik, fysik og tysk

8.-9. klasse:  Skole/hjem-samtaler med deltagelse af lærerne i alle de obligatoriske prøveforberedende fag

 

 

Meddelelsesbøger

 

Meddelelsesbøger bliver udleveret til 8. og 9. klasse tre gange årligt - november, marts og juni.

Meddelelsesbøgerne indeholder standpunktskarakterer i alle fag samt en bedømmelse af arbejdsindsats.

 

 

 

 

Gennemførte evalueringsforløb

 

A   Evaluering af undervisningen i skolens fag på forskellige klassetrin

 

Se PDF-fil

 

B   Evaluering af skolens fælles anliggender og tværgående emner

 

På baggrund af evalueringer foretaget i de foregående skoleår har pædagogisk udvalg i samarbejde med skolens ledelse og det pædagogiske personale valgt at sætte fokus på følgende emner:

 

Se PDF-fil

 

C   Evaluering af test og prøver af elevernes faglige udbytte af undervisningen