UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

Opdateret februar 2014

 

 

Ifølge ministerielle bestemmelser skal skolen mindst hvert tredje år foretage en undervisningsmiljøvurdering. Skolen har til dette formål i stedet valgt at udarbejde en undervisningsmiljøplan, hvor der i hvert skoleår sker en løbende evaluering og forbedring af undervisningsmiljøet. 

 

Undervisningsmiljøplan

 

·        Formål

·        Organisering og medindflydelse

·        Trivselsråd

·        Handleplan for

 1. det psykiske miljø
 2. det fysiske miljø
 3. det æstetiske miljø

·        Aktuelle tiltag (sidst opdateret februar 2014)

 

 

Formål

 • Skolens undervisningsmiljøplan skal sikre, at der løbende sker initiativer til at styrke og forbedre skolens undervisningsmiljø på såvel det psykiske, fysiske og æstetiske område.
 • Skolens personale og elever skal sikres en direkte eller indirekte medindflydelse på skolens handleplan gennem et bredt samarbejde.
 • Fritidsordningen er en del af skolen.

 

 

Organisering og medindflydelse

Skolen tæller godt 200 elever. Skolen bygger på en demokratisk samværsform, hvor eleverne har gode muligheder for at komme til orde.

 

Elevernes medindflydelse.

For at styrke og formalisere elevernes medindflydelse har skolen oprettet et Trivselsråd bestående af elevrepræsentanter fra alle skolens klassetrin.

Herudover sikres eleverne en direkte medindflydelse gennem den daglige dialog med skolens ansatte. Klasselæreren suppleret af teamlæreren og klassens tid/time spiller her en vigtig rolle.

 

Emner til drøftelse med eleverne kan omfatte

·        Selve undervisningen, klasse- eller skolearrangementer og indretning og brug af undervisningslokaler

·        indretning af frikvartersarealer og legeregler

·        elevernes trivsel og sociale adfærd eller andre emner, som elever eller personale ønsker taget op.

 

Skole/hjem-samarbejde.

Skolehjemsamarbejdet indgår som et vigtigt element i skolens i skolens arbejde med undervisningsmiljøet. Med klasselæreren som central person er der en tæt daglig kontakt til hjemmene.

Skolen har hjemmebesøg af klasselæreren i 1. og 6. klasse. I de øvrige klasser indkaldes forældre og elever til samtaler på skolen.

Der afvikles faste forældremøder to gange årligt - det første forældremøde tager udgangspunkt i lærernes undervisningsplaner, og det andet møde har klassens og elevernes sociale aspekter som udgangspunkt.

Efter behov afholdes der ekstra klassemøder.

 

Traditionelle arrangementer

Skolen afholder hvert år en del traditionelle fester og sammenkomster med deltagelse af såvel forældre som børn. Desuden deltager forældrene i en fælles rengøringsdag og en vedligeholdelsesdag.

 

Som led i skolens arbejde med undervisningsmiljøet inviteres forældrene en gang om året til et debatskabende foredrag med pædagogisk indhold. Alt efter emne og indhold inviteres de ældste elever med.

 

Trivselsråd

Som led i skolens undervisningsmiljøplan har skolen oprettet et Trivselsråd. Rådet består af en repræsentant og en suppleant fra hver klasse samt to lærerkoordinatorer. Der afholdes ca. et møde om måneden. Møderne omhandler de fysiske og psykiske rammer på skolen, hvormed der fokuseres på ”skolens trivsel”.

 

Rådet har udarbejdet et formål:

·        Rådet vil arbejde for, at skolen er et rart sted at komme

·        Rådet vil arbejde for, at skolen bliver en sund skole

·        Rådet sikrer, at alle elever for mulighed for at blive hørt.

 

Disse punkter handler som udgangspunkt om at skabe trygge og tillidsfulde rammer for hinanden, og samtidig finde ud af, hvilke muligheder der er for forbedringer – ikke kun se på, hvad der er godt og skidt.

I  den forbindelse har rådet bl.a.  udarbejdet fairplay regler, når der spilles bordtennis, og turnusordning for brug af fodboldmålene. Rådet arbejder også med at skaffe midler til forbedring af legefaciliteterne. 

Hvert år i marts måned arrangerer trivselsrådet en trivselsdag, som samler alle skolens elever til en anderledes skoledag.

Skolens handleplan

I løbet af skoleåret er skolens undervisningsmiljø sat på som punkt på lærermøderne, dette finder oftest sted i forbindelse med aflæggelse af referat fra møderne i Trivselsrådet. Der gøres status med reference til elevernes ytringer og personalets erfaring omkring aktuelle tiltag.

Indsatsområder prioriteres og planlægges med baggrund i såvel det psykiske, fysiske og æstetiske miljø. 

 

Det psykiske undervisningsmiljø

For at skabe et godt undervisningsmiljø er det vigtigt, at skolen som helhed er entydig og tydelig i at fastsætte normer og værdier for elevernes adfærd og omgangsformer.   

 

Klassernes sociale sammensætninger og samspillet mellem eleverne indbyrdes samt forholdet til de voksne spiller en central rolle for, hvordan eleverne oplever undervisningsmiljøet. Klasselæreren har både over for klassen og den enkelte elev en særlig ansvarsfuld rolle.

 

Handleplan

Efter individuelle behov i de enkelte klasser vælger klasselærerne relevante fokusområder: Det kan være mobning, chikane, socialt ansvar, sprogbrug osv.. 

Den enkelte klasselærer gør brug af relevante evalueringsmuligheder, og tilrettelægger indsatsen her ud fra.

Evt. opsætning af sociale spilleregler i klassen, hvor eleverne har medbestemmelse i udfærdigelsen.

 

Varierede samværsformer

Varierede samværsformer er en del af skolens hverdag med henblik på at fremme skolens psykiske undervisningsmiljø og styrke elevernes sociale relationer. 

 

Samvær på tværs af årgangene:

-         Fælles morgensang hver dag – hvor fælles normer kommer til udtryk.

-         Aktivitetsuge – hele skolen på tværs.

-         Fælles temadage – inddelt i lille, mellem og stor gruppe.

-         Klassens dag / fagenes dag / skolernes motionsdag / fastelavn / trivselsdag.

-         Indskoling – aktivtimer for 0. til 3. klasse.

-         Fælles lejrskole hvert 4. år.

-         Mulighed for fællesaktiviteter i frikvartererne

Klassearrangementer:

-         Lejrskoler på alle klassetrin.

-         Sociale klassearrangementer, primært arrangeret af forældrene.

 

Skolens personale har dagligt et tæt samarbejde omkring den enkelte elev.

Hver måned er der et fast punkt på lærermødet, der omhandler elevernes ve og vel. Hvert efterår foretager lærerne i fællesskab en gennemgang af alle skolens elever med henblik på deres udbytte af undervisningen og deres trivsel.

 

Skolens personale deltager jævnligt i fælles eller individuel kursusvirksomhed, der tager udgangspunkt i elevernes adfærd, mobning samt trivsel og sociale læring.

 

 

Det fysiske undervisningsmiljø

Arbejdet med skolens fysiske undervisningsmiljø har som udgangspunkt:

-         Skolens sikkerhedsorganisation, der primært omhandler arbejdsmiljøet, men samtidig sætter fokus på elevernes sikkerhedsmæssige forhold på skolens arealer både inde og ude.

-         Skolens arbejdspladsvurdering (APV), der primært omfatter miljøforhold i de enkelte lokaler.

-         Legepladsudvalg og handleplan for legepladsforbedringer.

-         Skolens rygepolitik.

-         Skolens regler for brug af mobiltelefoner.

Det er skolens opfattelse, at eleverne har relativt gode fysiske rammer med store grønne udendørs arealer.

 

 

Det æstetiske undervisningsmiljø

I forbindelse med udsmykningen af skolens fælles arealer og gange er der en ligelig blanding af professionel kunst og elevarbejder, hvoraf en del er af permanent karakter.

 

På skolens udendørs arealer indgår der omkring legepladser og boldbane en del grønne områder med træer, buske og blomsterbede.

 

Eleverne har medansvar for indretning og orden i eget klasselokale.

Eleverne drages til ansvar for at medvirke til at holde orden på fællesarealerne.

 

Ved hurtigt at slette spor af ødelagt inventar og bemaling af vægge og paneler udsættes skolen kun i minimal grad for hærværk og ødelæggelser. Ved forsætlig beskadigelse af skolens ejendom kræves der erstatning.

 

 

 

Aktuelle tiltag til forbedring af

skolens undervisningsmiljø

 

Tilbagevendende undersøgelser i relation til skolens vurdering af undervisningsmiljøet

Til dette formål deltager skolen i Odense Kommunes Sundhedsprofiler, hvor eleverne fra følgende klasser deltager i en årlig spørgeskemaundersøgelse på 6 klassetrin: 0., 2., 5., 7., 8. og 9. klasse.

Resultatet af spørgeskemaundersøgelserne er tilgængelig for skoles medarbejdere på kommunens database. I børnehaveklassen bliver undersøgelsen dog foretaget internt af skolesundhedsplejersken.

Klasselærerne gennemgår undersøgelsen med skolens sundhedsplejeske, så der bliver sat fokus på eventuelle udfordringer, der viser sig i undersøgelsen i de påkaldende klasser.

Sundhedsprofilerne viser også i dette skoleår, at det generelle billede er, at eleverne har det godt med hjem, kammerater og skolen.

Undersøgelsen viser desuden, at elevernes besvarelser ligger fint i forhold til de besvarelser, man kan se fra andre skoler i Odense kommune.

I SSP sammenhæng er der på skolerne i Odense Nord i dette skoleår udarbejdet en handleplan for elevernes forhold til alkohol og andre rusmidler. Med baggrund i Odense Kommunes Sundhedsprofilundersøgelse bliver emnet bragt op på forældremøderne i 6. til 9. klasse. Stige Friskole er en del af denne handleplan, der bl.a. andet har som mål at flytte elevernes alkoholdebut fra 7. til 9. klasse.

 

Supplerende brug af DCUMs trivelsesundersøgelser

Lejlighedsvis foretages der på skolen en DCUM trivselsundersøgelse i alle klasser, så vi derved får et bredere billede af elevernes trivsel. Sidste undersøgelse er taget i skoleåret 12/13.

 

Aktuelle tiltag

Ud over tiltag, der arbejdes med på initiativ af Trivselsrådet (se under Trivselsråd), arbejder skolen med følgende:

 

 • Efter ønske af både lærere, elever og forældre arbejdes der på planerne for at bygge en multibane.
 • Der arbejdes på at få etableret et større fliseareal til brug ved forskellige aktiviteter.
 • I forbindelse med DCUM - termometer undersøgelse i skoleåret 12/13 lå scoren for indeklima lavt i flere klasser, dette har skolen udbedret i skoleåret 13/14 ved at installere ny ventilation i flere klasser.
 • Klasseteamet har skoleåret 13/14 arbejdet med de områder som scorede lavt i termometer undersøgelsen( se uvm-handlingsplanen fra skoleåret 12/13) bl.a det faglige undervisningsmiljø
 • Klasseteamet vil løbende tage fat på de forskellige udfordringer fra ovennævnte undersøgelse ex. sociale udfordringer.

 

I forlængelse af skolens nyetablerede bygninger, der omfatter ny fritidsordning, børnehaveklasse, børnehave og skolebod planlægger skolen nu, hvordan skolens udendørs legepladser og opholdsarealer skal udformes. Eleverne er via Trivselsrådet inddraget i skolens legepladsprojekt.   

  

Evaluering af undervisningssekvenser

Evalueringsplan der omfatter såvel evaluering af udvalgte undervisningssekvenser, skolehjemsamarbejdet, teamdannelse og skolens morgensang. Der henvises til skolens evalueringsplan på hjemmesiden.