BILLEDKUNST   

 

FORMÅL                                                                                              

Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at se og sanse på en rig og nuanceret måde og at bruge og forstå billedsprog som et personligt meddelelses- og udtryksmiddel.

 

Stk. 2. Eleverne skal i arbejdet med plane, rumlige og elektroniske billeder tilegne sig viden og indsigt og få lyst til og grundlag for at udtrykke sig i og med billeder.

 

Stk. 3. Som led i deres æstetiske udvikling og som medskabere af kultur udvikler eleverne fortrolighed med kunstens og massekulturens billedformer, og de forstår betydningen heraf i egen og i fremmede kulturer.

 

 

FORORD TIL UNDERVISNINGSPLAN

På Stige Friskole undervises der i billedkunst på 1. - 5. klassetrin. Faget indgår naturligt i den daglige undervisning, og desuden hvor det er relevant f.eks. på temadage, i emneuger, til skuespil og højtider.

 

Vi tilbyder derudover billedskole som valgfag i 8. – og 9. klasse.

 

Undervisningen tager sit udgangspunkt i Fælles Mål.

 

At fremstille billeder og arbejde med billedsprog er en del af elevernes personlige og alsidige udvikling. Vi ønsker at fremme elevernes lyst til at skabe billeder, alene eller i samarbejde med andre. Vi ønsker at inspirere og viderebringe en interesse og glæde ved at kunne udtrykke sig via billedsproget.

 

Der undervises indenfor følgende 3 hovedområder:

 • billedfremstilling
 • billedkundskab
 • visuel kommunikation

 

 

 

UNDERVISNINGSPLAN SAMT DEL- OG SLUTMÅL

FOR FAGET BILLEDKUNST

 

Efter 2. klasse

 

Billedfremstilling

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • fremstille skitser og billeder på baggrund af følelser, fantasier og iagttagelser
 • tegne og male med vægt på fortælling
 • anvende tørre og våde farver i plant billedarbejde med enkle teknikker bl.a. inden for tegning, grafik, maleri, collage og foto
 • anvende forskellige rumlige former, først og fremmest i modelleret og sammensat form, bl.a. i ler 
 • anvende enkle farveblandinger
 • eksperimentere med form, farve, komposition med vægt på billedfortællinger
 • eksperimentere med enkle teknikker, materialer og værktøjer
 • kende til enkle plane og rummelige former
 • deltage aktivt i billedarbejde både i grupper og selvstændigt

 

 

Billedkundskab

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • beskrive billeders indhold og historie i billedsamtaler
 • undersøge og vurdere egne og andres billeder
 • genkende motivkredse, herunder portrætter og familiebilleder
 • anvende egne sanseoplevelser fra nærmiljøet i billedarbejdet
 • kende til forskellige billedmedier, herunder tegneserier, plakater, postkort og frimærker

 

Visuel kommunikation

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • anvende billedet som et personligt meddelelsesmiddel
 • anvende visuelle udtryk i fælles projekter
 • anvende billeder fra forskellige medier herunder tegneserier, plakater og postkort
 • arbejde med enkle kombinationer af tekster og billeder bl.a. til selvfremstillede bøger
 • præsentere egne billeder først og fremmest for klassen, forældre eller ved arrangementer og udstillinger på skolen
 • bidrage med billeder bl.a. til klasseblad, skoleblad, temauger, emnedage og billedudstillinger i nærmiljøet

 

 

 

 

Efter 5. klasse

 

Billedfremstilling

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • fremstille skitser og billeder på baggrund af ideer, følelser, holdninger og ved direkte iagttagelser
 • anvende elementær indsigt i brug af teknikker, metoder og materialer i tegning, maleri, collage, grafikformer, foto og skærmbaserede billeder
 • anvende tegneteknikker til at udtrykke lys, skygge, bevægelse og dybde i billeder
 • anvende skulpturelle materialer, hvor der arbejdes med modellering, sammenføjning og udhugning
 • udtrykke sig i forskellige former for levende billeder, først og fremmest video
 • anvende computerens billedskabende muligheder i male- og billedbehandlingsprogrammer
 • anvende digitalkamera og scanner i forbindelse med billedarbejder, bl.a. som forlæg, illustration og dokumentation
 • anvende begreber fra informationsteknologien, herunder billedfiltyper og billedfilformater
 • anvende farvens virkemidler til at skabe kontrast, dybde og stemning i billeder
 • arbejde med former og komposition i billedfladen, herunder størrelse, placering og kontrast
 • eksperimentere med streg, flade, form, tekstur, valør, komposition, rum, rytme, spænding og bevægelse
 • eksperimentere med teknikker, materialer og værktøjer
 • skelne mellem og anvende forskellige billedformer, bl.a. plakater, logo og instruktionstegning
 • kombinere billedformer og udtryksformer, bl.a. statiske, levende og rumlige billeder samt tekst og lyd
 • anvende kunst, arkitektur og design bl.a. ved udformning af enkle modeller
 • hente inspiration i billedkunsten, i egen kultur og andre kulturer, bl.a. på udstillinger, i film, billedbaser og i forskellige miljøer
 • fremstille billeder i et samarbejde med andre.

 

 

Billedkundskab

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • anvende faglige begreber i samtaler om billeders indhold og form
 • undersøge, analysere, kategorisere og vurdere egne og andres billedsproglige udtryk
 • genkende enkle stilarter og udtryksformer fra forskellige historiske perioder
 • anvende billederfaringer fra museer, udstillinger og offentlige rum i eget billedarbejde
 • hente og bruge kunstbilleder og fotos fra diskette, cd-rom eller internet
 • skelne mellem forskellige kulturers billeder.

 

 

Visuel kommunikation

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • anvende billedet som et personligt kommunikations- og meddelelsesmiddel
 • anvende computergrafik i forbindelse med layout, bl.a. i foldere, tekster og på skilte
 • udtrykke sig i forskellige billedformer, herunder maleri, tableau og udstillingsvindue
 • anvende visuelle virkemidler i forbindelse med præsentationer af egne og andres billeder
 • deltage i kulturelle billedarrangementer på skolen og i nærmiljøet, bl.a. udsmykningsopgaver og medievirksomhed.

 

 

 

 

 

Slutmål for faget billedkunst

 

Efter 5. klasse

 

 

Billedfremstilling

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • udtrykke sig i plant, rumligt og elektronisk billedarbejde
 • anvende forskellige teknikker, metoder og materialer hensigtsmæssigt i plant, rumligt og elektronisk billedarbejde
 • anvende praktiske erfaringer og teoretisk viden om formsproglige elementer, som form, farve og komposition i billedarbejde
 • eksperimentere med billeder
 • vælge form i forhold til indhold i billedarbejde
 • udvælge, anvende og kombinere forskellige billedudtryk
 • bruge aspekter af kunst, arkitektur og design i billedarbejdet
 • bruge forskellige billedkulturer i billedarbejdet
 • deltage i billedarbejde sammen med andre.

 

Billedkundskab

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • samtale om billeder
 • iagttage, beskrive, fortolke og vurdere billeder
 • genkende forskellige billedkategorier og -genrer
 • arbejde med billeder i forskellige sammenhænge med baggrund i den historiske og sociale kontekst, de er skabt i
 • se forskel på forskellige kulturers billedformer

 

Visuel kommunikation

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • kommunikere idéer og budskaber i visuelle udtryk
 • vælge og anvende forskellige billedformer i formidlingen
 • præsentere egne og andres billeder, først og fremmest mundtligt og ved udstillinger
 • bidrage med visuelle udtryk i kulturprojekter i eller uden for skolen.