DANSK

FORMÅL   

 • Formålet med undervisningen i dansk er at give eleverne en oplevelse af sproget som den primære kilde til personlig og kulturel dannelse, historisk forståelse og fællesskabsfølelse.
 • Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi, engagement og styrke deres indlevelsesevne. De skal opnå færdigheder, så de kan bruge sproget som kommunikationsmiddel til at udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal fremme elevens evne til at forholde sig åbent og kritisk til forskellige perioders udtryksformer og styrke deres litterære indsigt, så de opnår forståelse for sig selv som individer i en historisk sammenhæng.
 • Undervisningen skal give eleverne adgang til det nordiske sprog- og kulturfællesskab.
 

 

Efter 3. klasse

Det talte sprog:

 • Bruge talesproget i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse.
 • Give mundtligt udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og viden.
 • Bruge kropssprog og stemmen som udtryksmiddel.
 • Lytte aktivt og stille spørgsmål.
 • Udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar, fortælling, oplæsning og drama.
 • Bruge hjælpemidler - når de fortæller og dramatiserer.

 

Det skrevne sprog – at læse:

 • Læse en let tekst uden hjælp – både fag- og skønlitteratur.
 • Have et sikkert kendskab til bogstavernes form, lyd og anvendelse.
 • Oplæsning af forberedte tekststykker.
 • Læse med forståelse og genfortælle handlingen i en tekst.
 • Oversigtslæse og punktlæse.
 • Kende de genrer, der optræder i vores læsebogssystem (Tid til dansk)

Det skrevne sprog – at skrive:

 • Skrive små og store trykbogstaver i håndskrift og begyndende sammenbundet skrift.
 • Skrive i de for eleverne kendte genrer - så som eventyr, logbog og lignende.
 • Skrive berettende og refererende.
 • Skrive på computer.
 • Stave til de lydrette ord – samt de mest anvendte ikke lydrette ord.
 • Give og modtage respons på egne og andres tekster.
 • Illustrere egne tekster.
 • Kende navneord og udsagnsord.

 

Sprog litteratur og kommunikation:

 • Bruge sproget som middel til konfliktløsning, underholdning og formidling af viden og kende til sprogets poetiske funktion.
 • Tale med om samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation.
 • Være opmærksomme på sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster.
 • Kende enkle sproglige virkemidler.
 • Vide at sprog er opbygget af ord og sætninger, og at der er forskellige ordklasser.
 • Vide at der er forskel på det talte og det skrevne sprog.
 • Vide at tekster fra gamle dage kan være forskellige fra vores tids tekster.
 • Forstå at tekster og andre udtryksformer kan udtrykke holdninger og værdier.
 • Samtale om tekster og andre udtryksformer ud fra deres umiddelbare oplevelse og forståelse.
 • Kende forskellen mellem fiktion og ikke fiktion.
 • Tale med om hovedindhold, tid, sted, handling i tekster og andre udtryksformer.
 • Udtrykke sig i enkle produktioner med billeder, lyd og tekst samt i dramatisk form.
 • Finde information i forskellige medier.  

 Efter 5. klasse

Det talte sprog:

 • Give udtryk for egne meninger om tekster og billeder (personlige synspunkter)
 • Bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion og fremførelse. Der arbejdes med at turde stå frem for en forsamling.
 • Udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar, begyndende argumentation, debat, information, fortælling, oplæsning, interview, forespørgsel og drama og oplyse om fagligt stof.
 • Udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i sammenhængende mundtlig form.
 • Bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel bl.a. gennem teater.
 • Lytte aktivt til bl.a. eventyr, sagn og myter, sange og salmer samt stille reflekterende spørgsmål.
 • Fungere som mødeleder i en lille forsamling

Det skrevne sprog – at læse:

 • Læse sikkert med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning.
 • Bruge forskellige læsemåder – oversigtslæse, punktlæse og nærlæse.
 • Fastholde det vigtige i en tekst ved hjælp af understregning, referat og resume.
 • Læse og gengive egne og andres tekster med indlevelse.
 • Opleve glæden ved at kunne læse en længere roman/ bog på egen hånd.

Det skrevne sprog – at skrive:

 • Skrive i fiktive og ikke-fiktive genrer
 • Skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, fantasi, viden og følelser i en kronologisk form.
 • Skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende og begyndende argumenterende.
 • Indsamle stof og disponere et indhold samt skrive fra idé til færdig tekst.
 • Bruge substantiver, verber, adjektiver i korrekt bøjningsform i egne tekster.
 • Bruge regler for sammensætninger.
 • Kende til brug af ordbøger samt stavekontrol og autokorrektur på computer.
 • Bruge nyt afsnit, sætte punktum, spørgsmålstegn og begyndende kommatering samt markere replikker i egne tekster.
 • Bruge illustrerende billeder i egne tekster.
 • Skrive en sammenbundet, letlæselig, rytmisk håndskrift med passende hastighed.
 • Skrive på computer med passende hastighed.
 • Give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster efter vejledning.
 • Bruge skrivning i andre sammenhænge som logbog og dagbogsskrivning.

Sprog, litteratur og kommunikation:

 • Bruge sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning, begyndende argumentation, formidling af viden og have viden om sprogets poetiske funktion.
 • Udtrykke viden om samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation.
 • Vise indsigt i sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster.
 • Kende brugen af sproglige virkemidler.
 • Skelne mellem hel- og ledsætninger, kende de vigtigste sætningsled og have viden om forskellige ordklasser og deres funktion i sproget.
 • Kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog.
 • Kende til litteraturens foranderlighed gennem tiderne og til, at litteraturen afspejler den tid, den er blevet til i.
 • Finde udtryk for værdier både i andres udsagn og i tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider .
 • Forholde sig til tekster samt andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse og begyndende analytisk forståelse i samspil med andre.
 • Kende forskellige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion.
 • Tale med om genrer, hovedindhold, tid, sted, handling, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform og temaer i tekster og andre udtryksformer i samspil med andre.
 • Udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i forskelligartede produktioner samt i dramatisk form.
 • Søge information på forskellige måder samt forholde sig til resultaterne.  

Efter 9. klasse

Det talte sprog:

 • Bruge talesproget forståeligt, varieret og klart i en form, der passer til situationen.
 • Bruge en passende mundtlig form, der passer til situationen.
 • Kunne fremlægge og formidle et stof, og gøre brug af understøttende hjælpemidler.
 • Udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden på en sammenhængende og veldisponeret måde.
 • Bruge kropssprog og stemme i en form, der passer til situationen.
 • Bruge passende hjælpemidler ved mundtlig fremstilling.
 • Lytte aktivt og analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling.
 • Lytte til norsk og svensk med forståelse.

  

Det skrevne sprog – at læse:

 • Kunne læse sikkert og med passende hastighed både skønlitteratur og faglitteratur.
 • Bruge forskellige læsemåder så som oversigtslæse, punktlæse og nærlæse.
 • Kunne fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregninger, notater, resumé og referat.
 • Kunne læse op og gengive tekster med indlevelse.
 • Læse tekster på norsk og svensk.

  

Det skrevne sprog – at skrive:

 • Skrive forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen.
 • Udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form.
 • Skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende, argumenterende og reflekterende.
 • Styre skriveprocessen fra idé til færdig tekst.
 • Anvende og forholde sig til korrekt sprog, retstavning og tegnsætning i egne og andres tekster.
 • Anvende layout og billeder i egne tekster, så det fremmer tekstens kommunikation.
 • Skrive en læselig, personlig, rytmisk håndskrift mede passende hastighed.
 • Bruge en hensigtsmæssig skriveteknik på computeren.
 • Indgå i dialog om egne og andres skriftlige fremstillinger

 

Sprog litteratur og kommunikation:

 • Bruge sproget til konfliktløsning, overtalelse, underholdning, argumentation, manipulation, formidling af viden og som et poetisk udtryksmiddel.
 • Gøre rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation.
 • Tilegne sig kundskaber om sprog og sprogbrug, bevidsthed og viden om sprogformer, om sproglig stil og korrekthed samt om sprogets virkemidler, funktion og opbygning.
 • Tilegne sig kundskaber om dansk litterær og kulturel tradition og udvikling.
 • Fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk forståelse.
 • Kende forskellige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion.
 • Gøre rede for genre, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform, tema og motiv, sprog og stil samt meningen i tekster og andre udtryksformer selvstændigt og i samspil med andre.
 • Bruge billeder, lyd, tekst og drama som udtryksmiddel
 • Bruge informationsteknologien på en hensigtsmæssig måde.

  

Udviklingen i undervisningen

 

Udviklingen i undervisningen fremgår af progressionen i de beskrevne delmål, som leder frem mod de beskrevne slutmål. Udviklingen kan kortfattet beskrives som følger:

 

1. forløb:  1. - 3.klassetrin 

Hver enkelt elev arbejder med sit sprog i mange forskellige situationer: ved at tale, ved at fremvise, ved at lytte til hinanden, ved at læse og skrive samt ved at udforske sproget, bl.a. gennem leg, sang og eksperimenter. 

Hovedvægten lægges på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder.

 

2. forløb:  4. - 5. klassetrin

Hovedvægten lægges på elevernes arbejde med begreber og praktiske færdigheder gennem oplevelse, udforskning og erfaring, ligesom de danskfaglige dimensioners indbyrdes sammenhænge er grundlaget for undervisningen. 

De elementære læse-, skrive- og stave- færdigheder konsolideres og automatiseres.

 

3. forløb: 6. - 9. klassetrin

Bearbejdelsen af oplevelser og erfaringer støttes i stigende grad af analytisk virksomhed. De danskfaglige dimensioner integreres videst muligt.

I skolens begynderundervisning afviger progressionen fra folkeskolens, idet skolen lægger megen vægt på den elementære undervisning i skrivning, læsning og retskrivning kombineret med en fortællende undervisning, der især dækker området folkeeventyr, sagn, myter, bibelhistorie, sang samt rim og remser.

Skolen regner således 3. klasse for at være afslutningen på 1. danskforløb.

Da vi på skolen har tradition for et dansk-/ klasselærerskift efter 5. klasse regner skolen således 6. til 9. klasse som et sammenhængende 3. forløb.

Med disse afvigelser vil skolen i øvrigt i vidt omfang kunne henvise til ”Udviklingen i undervisningen”, som denne er beskrevet i Fælles Mål for folkeskolen. 

 

Elevernes alsidige personlige udvikling

I Danskfaget arbejdes bevidst med at styrke elevernes alsidige personlige udvikling gennem anvendelse af det overordnede læringssyn, der er beskrevet i skolens formål.

Derudover bidrager faget gennem det faktum, at dansklæreren næsten altid vil være klasselærer for den enkelte klasse.

Eleverne inddrages efter modenhed i en række beslutninger om såvel arbejdstemaer som undervisningsformer, mål for udflugter og ekskursioner m.v.

Undervisningsformerne understøtter det centrale syn på en udvikling fra lærerstyring til mere medbestemmelse henover skoleårene.

Skolen har et tæt, formålsbestemt samarbejde mellem skole og hjem. Dette kommer til udtryk gennem en række fællesarrangementer i løbet af året, hvor forældre eller elever i samarbejde med de involverede lærere træffer beslutninger om arrangementer m.v.

På Stige Friskole anses det for væsentligt, at eleverne i løbet af skoletiden modtager mange og forskelligartede oplevelser. I undervisningsplanen for dansk indgår der således en aktiv praksis med ekskursioner og lejrskoler.

Skolens undervisningsplan er i øvrigt tilrettelagt, så eleverne vil møde faglige og personlige udfordringer af vidt forskellig art. Det er en del af skolens læringssyn, at undervisningen i bred forstand skal inddrage menneskets mange forskellige intelligenser.

Skolen afsætter mange midler til bøger og engangsmaterialer. 

Den daglige morgensang bidrager til den personlige- og danskfaglige udvikling og understreger fællesskabet.

På Stige Friskole anses det for væsentligt, at danskundervisningen også bruges til at bevidstgøre eleverne om, at de er en del af et fællesskab, og at de har et ansvar for hinanden.