ENGELSK

FORMÅL 

 

Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse.  

 

Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling.  

 

Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur.  

 

UNDERVISNINGENS INDHOLD

De Centrale kundskabs- og færdighedsområder for faget Engelsk beskriver slutmålet for under-visningen i faget. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: 

·   Kommunikative færdigheder

·   Sprog og sprogbrug

·   Sprogtilegnelse

·   Kultur- og samfundsforhold

I engelsk skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert af de fire områder udvikles som en helhed på alle fagets klassetrin både i faget engelsk, og når engelsk indgår i tværgående emner og problemstillinger. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen.

De vejledende delmål udsendes som inspiration til skolerne, som selv skal fastlægge mål for undervisningen på de forskellige klassetrin. Det er vigtigt at huske på, at disse delmål kun er vejledende, og at læreren bruger dem som sådanne. Hvordan og om alle mål nås i et forløb er helt op til den enkelte lærer. Der er med delmålene ikke tale om et fast pensum, men blot en hjælp til at tilrettelægge sin undervisning.

Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens progression i fire forløb. Engelsk-undervisningen skal dog betragtes som et samlet hele fra 3. klasse til 10. klasse uden mærkbare overgange mellem forløbene. Der er for overskuelighedens skyld benyttet de samme indholds-kategorier, som beskrevet i de centrale kundskabs- og færdighedsområder for engelsk fra ministeriet. Områderne er indbyrdes afhængige og bør derfor integreres i de enkelte undervisningsforløb. Undervisningen bygger på, at eleverne bl.a. fra dansk allerede har en kunnen, viden og erfaring med hensyn til: at lære, sprogbrug, begreber, forståelse af deres omverden samt til brug af edb.

Eleverne opbygger igennem hele undervisningsforløbet deres selvtillid som sprogbrugere og deres forståelse af gode arbejds- og samarbejdsformers betydning for sprogtilegnelsen. Der skiftes således mellem forskellige organisationsformer (individuelt, parvis, gruppe, klasse) afhængig af aktiviteternes art.                                                                                                

De sproglige aktiviteter tilrettelægges således, at eleverne møder en mangfoldighed af oplevelser og sanseindtryk. Praktisk-musiske arbejds- og udtryksformer indgår i de sammenhænge, hvor de kan tilføre undervisningen en yderligere dimension.  

 

 

1. forløb (3. – 4. klasse)

Hovedvægten lægges på det mundtlige arbejde. Emneområderne skal være dels konkrete, dagligdags og virkelighedsnære, dels appellere til elevernes fantasi. Når engelskundervisningen starter i 3.kl., er eleverne meget motiverede og glæder sig til faget. De føler, at de kender sproget i forvejen fra medier, rejser, møder med udlændinge osv., så de ved, at engelsk kan bruges til noget, og mange elever kan allerede en del. I 3.kl. prøver vi at gøre undervisningen så praktisk som muligt vha. lege, spil, rollespil og små dialoger, samtidig med at vi også tilgodeser det at lytte til engelsk og se ”film” med engelsk tale.

Med hensyn til at læse og skrive engelsk, trænes ”læsning” af allerede indøvede sætninger, og når der tales om at skrive, er det afskrift af kendte ord i forbindelse med små opgaver. Elever, der føler sig motiverede til at skrive frit (eks. historier, breve), kan selvfølgelig gøre det, ligesom der er mulighed for at supplere den læsning, der foregår i klassen, med individuelt læste bøger.

Principper for undervisningen

For at undervisningen i engelsk i 3. og 4. klasse kan opleves som en succes af alle elever, må en række principper tilgodeses:

·        at undervisningen tager udgangspunkt i, hvad eleverne kan og ved fra undervisningen i dansk
·        at undervisningens indhold bygger på konkrete, dagligdags og virkelighedsnære emne-områder
·        at sprogindlæringen kædes sammen med praktiske, musiske og kreative aktiviteter
·        at undervisningen foregår i en tryg atmosfære, så eleverne tør og har lyst til at anvende det, de lærer
·        at det bliver betragtet som naturligt, at eleverne laver fejl
·        at elevernes selvtillid i denne fase prioriteres højere end kommunikationsfærdighed og sproglig præcision
·        at der fra starten bruges tid på at opbygge gode arbejds- og samarbejdsvaner
·        at der hyppigt skiftes mellem forskellige organisationsformer.

 

Forslag til emner

Valg af emner bør som nævnt i den vejledende læseplan tage udgangspunkt i det nære og genkendelige. Arbejdet med ordforråd kan organiseres i grupper af ord, fx:

Alfabetet

Tallene

Farverne

Familien

Kroppen

Tøjet

Klasseværelset

Årstiderne

Månederne

Ugedagene

Klokken

Højtiderne

Mad og opskrifter

Dyr

Hus og have

Elevernes værelser

Forretninger

Varer

Hobby

Ferie

 

Nye ord, som ikke findes konkret i klassen, kan præsenteres ved hjælp af billedkort, og ordene kan trænes med lege som Memory og billedlotteri, eller eleverne kan lave deres egne billedbøger, plancher og billedordbøger ved at klippe/klistre.  

På Stige Friskole har vi gode erfaringer med at bruge systemet ”Muzzy in Gondoland” (Gyldendals), da vi føler, at det kommer godt omkring de vigtigste emner i begynderundervisningen. Dette afspejles også i børnenes engagement og glæde ved at arbejde med materialet.  

Delmål efter 4. klasse (1. forløb) 

  • forstå og bruge almindelige hverdagsudtryk med henblik på at tilfredsstille konkrete ønsker og behov
  • præsentere sig selv og andre
  • stille og besvare spørgsmål om personlige detaljer, fx vedr. bopæl, familie, venner og ejendele
  • indgå i dialog, under forudsætning af at samtalepartneren taler langsomt, tydeligt og er parat til at hjælpe
  • at have et grundlæggende ordforråd for at kunne forstå og tale med om nære og genkendelige emner som familie og dagligdag, skole, dyr, fritid, ferier og højtider
  • følge med i udvalgte lyd- og billedmedier på engelsk om genkendelige emner og danne sig en mening om, hvad det drejer sig om
  • skrive enkle ord, udtryk og sætninger inden for nære og genkendelige emner som familie og interesser.
  • Kende til ental og flertal, stave enkle ord og udtryk, og fornemme ud fra tekst og sammenhæng, om noget foregår nu, før eller i fremtiden
  • indgå i pararbejde og sammen med partneren selvstændigt udføre en opgave eller en kommunikationsleg
  • kende til eksempler på engelsksproget børnekultur, fortrinsvis sange, rim og remser, lege, danse, spil og fortællinger

2. forløb (5. – 6. – 7. klasse)

Sproget som et anvendeligt kommunikationsmiddel er i centrum. Indholdet bør omfatte en variation af aldersrelevante emner, tekster og aktiviteter.  

 

Kommunikative færdigheder

 

Eleverne skal arbejde med:

 

·        lyttefærdighed, bl.a. med forskellige varianter af britisk og amerikansk engelsk

·        samtalefærdighed i mange forskellige situationer, fx gennem dramatiseringer, rollespil, simulationer og andre par- og gruppeaktiviteter

·        færdighed i at kunne give en sammenhængende mundtlig fremstilling, fx i form af korte redegørelser og referater

·        at uddrage informationer fra forskellige typer af billedtekster, fx illustrationer, plakater, collager, tegneserier, video og andre elektroniske medier

·        læsefærdighed ved brug af forskellige teksttyper inden for skønlitteratur og sagprosa, fx fortællinger, sangtekster, drama, annoncer, brochurer og opskrifter

·        skrivefærdighed, så de kan formulere sig mere sammenhængende og give udtryk for fantasi og oplevelser, fx i form af breve, beskrivelser og meddelelser.

 

Sprog og sprogbrug

 

Elevernes nysgerrighed er udgangspunkt for arbejdet med sproglig opmærksomhed. Arbejdet med at udbygge ordforrådet inden for centrale områder er væsentligt. Særlig opmærksomhed rettes mod ord og vendinger, der ofte giver anledning til misforståelser. Der arbejdes med de områder inden for udtale, rytme, intonation, stavning og grammatik, som har størst betydning for, at kommunikationen lykkes. Desuden arbejdes der med forholdet mellem sprogets form og dets funktion fortrinsvis i integrerede sammenhænge.

 

Sprogtilegnelse

 

Eleverne skal arbejde med:

 

·        strategier, der fremmer mundtlig kommunikation, fx omskrivning ved hjælp af andre ord

·        lyttestrategier

·        læsestrategier, herunder skimming og skanning

·        skriveprocessen og dens faser: førskrivning, nedskrivning, bearbejdning og anvendelse, fx ved hjælp af elektronisk tekstbehandling

·        anvendelse af ordbøger og andre hjælpemidler.

Eleverne styrker deres sprogtilegnelse ved at opsøge og udnytte de muligheder, der er for at bruge engelsk både i og uden for skolen.

Kultur- og samfundsforhold

Eleverne skal arbejde med kultur og levevilkår i engelsktalende lande. Hovedvægten lægges fortsat på Storbritannien og USA. Valg af emner udvides fra det nære og genkendelige til også at omfatte fx fritidsliv, natur samt geografiske og historiske forhold i engelsktalende lande. De fleste af emnerne bør give mulighed for at drage sammenligninger til egne forhold.

Forskellige teksttyper fra engelsksproget ungdomskultur inddrages, fx musik, blade, film og tv-serier. Der arbejdes med kortere skønlitterære tekster, som kan give eleverne en mere nuanceret forståelse af menneskelige relationer og kulturforhold.

Eleverne bør få mulighed for at komme i kontakt med andre, hvor brugen af engelsk er en reel nødvendighed, fx gennem skolekontakt, elektronisk post, pennevenner eller møde med udlændinge i og uden for skolen.  

Delmål efter 7. klasse (2. forløb)

 

·        forstå sætninger og hyppigt forekommende udtryk inden for basale områder, fx vedr. personer, familie, indkøb og nære omgivelser  

·        kommunikere inden for enkle, rutineprægede situationer, som forudsætter en enkel og direkte udveksling af informationer vedr. kendte og rutinemæssige forhold

·        beskrive egen baggrund, nære omgivelser og aktuelle behov i enkle vendinger

·        forstå tilstrækkeligt for at kunne udføre almindelige handlinger i dagligdags situationer

·        forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier om centrale emner og kunne fremføre disse i forskellige former for præsentationer

·        referere i et enkelt sprog inden for kendte emner og stille spørgsmål og udveksle informationer og ideer inden disse.

3. forløb (8. – 9. klasse) 

Sproget som et kommunikationsmiddel er i centrum med øgede forventninger til en forholdsvis præcis og nuanceret brug af og bevidsthed om sproget. Eleverne skal have mulighed for at møde et stort udbud af alderssvarende tekster, emner og aktiviteter. De arbejder efterhånden mere selvstændigt og med større grad af medansvar og medbestemmelse.

Kommunikative færdigheder

Eleverne skal arbejde med:

·        lyttefærdighed gennem mødet med engelsk brugt som modersmål i forskellige regionale og sociale varianter og som internationalt kommunikationsmiddel

·        mundtlig sprogfærdighed, fx gennem referater, fremlæggelser og foredrag samt ved at tage del i samtaler, diskussioner og debatter, efterhånden også om mere abstrakte emner

·        læsning og bearbejdning af forskellige typer af tekster såsom nyhedstekster, reklamer, noveller, digte, sangtekster mv.

·        forskellige medier og informationskilder, fx databaser, tidsskrifter og leksika

·        at skrive længere sammenhængende tekster, fx i form af redegørelser, fortællinger og debatindlæg, hvor indhold og stil søges afpasset efter læser og formål

 

 Sprog og sprogbrug

Eleverne udvikler deres sproglige bevidsthed for at kunne benytte sproget relevant i forhold til situationen, fx i overensstemmelse med gængse sociale omgangsformer i engelsktalende lande.

Der arbejdes med forskelle på tale- og skriftsprog.

I forbindelse med skrevne tekster arbejdes der med teksternes opbygning, sammenhæng og disponering.

Arbejdet med et præcist og varieret ordforråd udvides i takt med de emner og situationer, som undervisningsindholdet kræver. Der arbejdes med de synonymer, faste vendinger og visse kulturbundne udtryk, der oftest giver anledning til misforståelser.

Der arbejdes med centrale grammatiske områder, fx ordklasser, kongruens, ordstilling, verbernes former og funktioner, pronominer, retstavning og tegnsætning. Arbejdet med grammatik integreres så vidt muligt i såvel tekstarbejde som i mundtlig og skriftlig fremstilling.

 

Sprogtilegnelse

Eleverne styrker deres bevidsthed om, hvordan de tilegner sig engelsk. Dette sker bl.a. ved, at de opsøger og udnytter de muligheder, der er for at bruge engelsk i og uden for skolen. Elevernes erfaringer fra arbejdet med andre fremmedsprog inddrages.

Eleverne skal arbejde med:

·        strategier, der fremmer mundtlig kommunikation

·        læse- og lyttestrategier i forbindelse med tekstarbejde og informationssøgning

·        skriveprocessen og dens faser, fx ved hjælp af elektronisk tekstbehandling

·        ordbøger, grammatiske oversigter og andre hjælpemidler.

·        Udnyttelse af andre av-midler

·        Udnyttelse af computerens muligheder ved informationssøgning og præsentationer.

Kultur- og samfundsforhold

Eleverne udbygger deres viden om kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande. Sammenligninger med danske forhold indgår naturligt i dette arbejde.

Emneområderne kan fx være: unges levevilkår, medier, skoleliv, fritidsliv, arbejdsliv, natur og miljø samt aktuelle problemstillinger.

I arbejdet inddrages historiske og geografiske perspektiver for at belyse nutidige kultur- og samfundsforhold.

Forskellige teksttyper fra engelsksproget ungdomskultur inddrages, fx tidsskrifter, musiktekster, film og tv.

Der arbejdes med skønlitteratur, som kan give eleverne indsigt i levevilkår, værdier og normer i engelsktalende lande. 

Slutmål efter 9. klasse (3. forløb)

·        forstå talt engelsk om kendte og ukendte emner fra dagligdagen 

·        deltage uforberedt i samtaler om kendte emner, samt redegøre for erfaringer, følelser, holdninger og viden i forbindelse med samtaler og debatter om almindeligt kendte emner 

·        fremlægge et forberedt stofområde selvstændigt 

·        læse, forstå og referere hovedindholdet af skrevne tekster i dagligdags sprog inden for mange forskellige genrer og inden for genkendelige emner og problemstillinger 

·        uddrage og anvende informationer fra forskellige medier og informationskilder inden for genkendelige emner og problemstillinger 

·        udtrykke oplevelser, følelser og viden i en sammenhængende, skriftlig form 

·        udtrykke sig hensigtsmæssigt inden for almindeligt forekommende sociale omgangsformer 

·        udtrykke sig uformelt mundtligt og skriftligt 

·        anvende en basisviden om gængse teksters opbygning 

·        anvende et tilstrækkeligt og forholdsvis præcist ordforråd inden for gængse emneområder og problemstillinger 

·        anvende synonymer eller omskrivninger, når ordforrådet ikke er tilstrækkeligt 

·        anvende en grundlæggende viden om faste vendinger og kulturbundne udtryk 

·        have en udtale, der ligner en sprogtone fra et af de store engelsktalende lande 

·        anvende viden om centrale grammatiske områder, især ordklasser, ordstilling, verbernes former og funktioner, når fokus er på den sproglige form 

·        anvende retstavning og tegnsætning så præcist, at meningen bliver tilstrækkelig tydelig

·        udnytte de muligheder, der er for at opsøge og bruge engelsk uden for skolen

·        anvende kommunikationsstrategier, først og fremmest at omskrive og bruge overbegreber, synonymer og lade kropssprog og mimik understøtte utilstrækkelig mundtlig kommunikation

·        abstrahere fra en udtale, der adskiller sig fra den vante

·        udnytte computerens muligheder i forbindelse med informationssøgning og kommunikation

·        anvende ordbøger, grammatiske oversigter

·        bruge stavekontrol hensigtsmæssigt

·        gennemføre en aktivitet individuelt og i par- og gruppearbejde

·        give eksempler på basisviden om værdier og normer i engelsktalende lande med baggrund i arbejdet med skønlitteratur, sagprosa, musiktekster, blade, film, tv og internettet

·        perspektivere tekster til egen kultur og til forhold i engelsktalende lande inden for emner som skole, livsstil, forbrug, fritids- og arbejdsliv og aktuelle problemstillinger

·        benytte informationer fra engelsksprogede kilder

·        anvende engelsk som internationalt kommunikationsmiddel i mødet med udlændinge, på rejse og ved brug af e-mail.