FYSIK/KEMI

FORMÅL

 • Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden og indsigt om fysiske og kemiske forhold. Undervisningen skal medvirke til udvikling af naturvidenskabelige arbejdsmetoder og udtryksformer hos den enkelte elev med henblik på at øge elevernes viden om og forståelse af en verden, de selv er en del af.
 • Undervisningen skal give mulighed for at stimulere og videreudvikle alle elevers interesse og nysgerrighed over for naturfænomener, naturvidenskab og teknik med henblik på at udvikle erkendelse, fantasi og lyst til at lære. Eleverne bør opnå tillid til egne muligheder for at forholde sig til problemstillinger med naturvidenskabeligt og teknologisk indhold af betydning for den enkelte og samfundet.
 • Undervisningen skal bidrage til elevernes grundlag for at få indflydelse på og tage medansvar for brugen af naturressourcer og teknik både lokalt og globalt. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at erkende naturvidenskab og teknologi som en del af vor kultur og vort verdensbillede

 

 

FORORD TIL UNDERVISNINGSPLAN

Der undervises i fysik/kemi på 7. - 9. klassetrin. Planen for fysik/kemiundervisningen på Stige Friskole er opdelt i en egentlig undervisningsplan, delmål og slutmål.

 

Det er vigtigt, at understrege at fysik/kemi undervisningen skal ses som en helhed, der er inddelt i mindre enheder. Dette er også tænkt for at gøre læseplanen mere brugervenlig og overskuelig.

 

Delmålene angiver de mål og forventninger, som fysik/kemi undervisningen leder hen imod når eleverne skifter klassetrin. Målene skal sikre, at der er overensstemmelse i forhold til de faglige krav og forventninger imellem hvert klassetrin.

 

De er samtidigt tænkt som et ”måleredskab” for fysik/kemi læreren.

 

Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens progression i de fire fysik/kemi-faglige forløb.

 

De centrale kundskabs- og færdighedsområder i fysik/kemi er:

 • Fysikkens og kemiens verden
 • Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse
 • Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund
 • Arbejdsmåder og tankegange.

Undervisningen bygger bl.a. på de kundskaber og færdigheder, som eleverne har erhvervet sig i natur/teknik.

 

Fysik/kemi beskæftiger sig med fænomener i naturen, i hverdagen, i samfundet og i teknikken, der kan beskrives ved hjælp af fysiske og kemiske begreber. Endvidere behandles udviklingen af erkendelse som samspillet mellem teori, observationer, undersøgelser og eksperiment.

 

Undervisningen baseres på mundtlig kommunikation i samspil med elevernes egne eksperimenter og undersøgelser, hvilket omfatter en grundig og varieret behandling før og efter de praktiske og eksperimentelle aktiviteter. Elevernes formidling af viden og resultater af det praktiske og eksperimentelle arbejde skal derfor indgå i undervisningen med henblik på, at eleverne udvikler sprog og begreber.

 

Arbejdet i undervisningen skal omfatte forskellige opgavetyper, der giver anledning til større og mindre grad af elevmedindflydelse samt mulighed for varierede arbejdsformer.

 

 

1. forløb - 7.-8. klasse

Fysikkens og kemiens verden.

 

Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes hverdag og de fænomener, som er en naturlig del af denne.

 

Der arbejdes med begrebsdannelse, brug af et passende fagsprog, forståelse af modellers funktion, nytte og begrænsninger samt naturfagenes måde at systematisere og beskrive verden på.

 

Undervisningen omfatter især

 • fænomener, der kan beskrives ved hjælp af fysiske og kemiske processer og begreber
 • fænomener, der fremkalder sanseindtryk
 • vores solsystem samt Jordens, de øvrige planeters og Månens bevægelser
 • eksempler på energioverførsel
 • generelle stofegenskaber
 • eksempler på brugen af modeller, herunder forestillingen om, at alt stof er opbygget af små partikler
 • sammenhængen mellem det begrænsede antal grundstoffer, som verden er opbygget af, og kemiske forbindelsers mangfoldighed
 • et eller flere fysiske eller kemiske kredsløb i naturen

Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse

 

I undervisningen indgår eksempler på, hvordan naturvidenskabelig erkendelse skabes og udvikles.

 

Undervisningen omfatter især

 • grundlæggende træk i historiske og nutidige verdensbilleder og menneskets placering heri
 • eksempler på udvikling af forestillinger om verdens fysiske og kemiske opbygning
 • eksempler på teknologiudvikling i samspil med udvikling af kemisk og fysisk erkendelse
 • enkle eksempler på vekselvirkning mellem observation, undersøgelse og teori som middel til udvidelse af erkendelse i naturvidenskaberne.

Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund

 

I forløbet skal kompleksiteten øges i de problemstillinger, som eleverne arbejder med. Dette gælder både inden for fagets begrebsapparat og i samfundsmæssige sammenhænge.

 

Teorier inddrages i undervisningen, når de giver eleverne mulighed for en mere nuanceret forståelse og behandling af de emner og problemstillinger, der arbejdes med.

 

Undervisningen omfatter især

 • egenskaber ved nogle stoffer og materialer, der omgiver os i vort dagligliv
 • enkle eksempler på, hvorledes menneskelig aktivitet kan påvirke miljøet gennem udvinding af naturressourcer
 • eksempler på, hvordan ændringen af fysiske og kemiske forhold i miljøet kan have betydning for mennesker, dyr og planter
 • udvalgte produkters og materialers vej fra fremstilling til bortskaffelse
 • enkle produktionsprocesser eller dele heraf
 • overskuelige eksempler på elektronisk styring i hverdagen
 • eksempler på samfundets anvendelse af energi til transport, i industrien og i boligen
 • energiproduktion på grundlag af fossile brændsler og vedvarende energikilder
 • følgevirkninger af forskellige former for energiproduktion

Arbejdsmåder og tankegange.

 

Eleverne skal tilegne sig og afprøve fagets arbejdsmåder og tankegange. De skal i opgaver, der er tæt knyttet til deres hverdag, udvikle kendskab til grundlæggende arbejdsmåder og tankegange, som benyttes i naturvidenskaberne.

 

Eleverne arbejder med at:

 • udvikle redskaber til gennemførelse af undersøgelser med praktisk og teoretisk indhold
 • planlægge og gennemføre egne undersøgelser
 • formulere og formidle den fysiske og kemiske viden, de har opnået gennem praktiske og teoretiske undersøgelser
 • benytte fysiske og kemiske sammenhænge i statiske og dynamiske modeller indsamle og behandle data

 

 

2. forløb - 9. klasse

Fysikkens og kemiens verden.

 

Med baggrund i fænomener, som er en naturlig del af elevernes hverdag, arbejdes der med sammenhænge, der er mere komplekse end i 1. fase.

 

Med udgangspunkt i elevernes øgede omverdensforståelse arbejdes der i undervisningen med mere komplicerede begreber, modeller, systematiske beskrivelser samt et mere konsekvent fagsprog end i det foregående forløb.

 

Undervisningen omfatter især

 • fysiske og kemiske arbejdsmetoder i forbindelse med praktiske og undersøgende aktiviteter
 • anvendelse af fysiske og kemiske begreber i forbindelse med beskrivelse af praktiske og undersøgende aktiviteter
 • forskellige modeller og simuleringer til at undersøge og beskrive fysiske eller kemiske hændelser og sammenhænge
 • organiske og uorganiske forbindelser samt kemisk reaktion mellem forskellige stoffer
 • centrale principper i det periodiske system, hvor der lægges vægt på systematikken
 • ioniserende stråling og nogle enkle atomkerneprocesser
 • forklaringer og dertil knyttede analyser af menneskets indgreb i naturens stofkredsløb og den deraf følgende påvirkning af miljøet

Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse.

 

I undervisningen indgår eksempler på, hvordan erkendelsen inden for naturvidenskaberne skabes og udvikles i et samspil med den øvrige kultur.

 

Undervisningen omfatter især

 • historiske og nutidige forestillinger om universets opbygning og udvikling samt menneskets forsøg på at forklare sin egen placering i universet
 • udviklingen af atommodeller i forskellige tidsperioder
 • eksempler på, at den atomare beskrivelse af grundstoffer og kemiske forbindelser kan give øget indsigt i fænomener og sammenhænge i naturen
 • eksempler på, at udviklingen af erkendelsen i videnskabsfagene har ændret menneskehedens syn på den fysiske omverden
 • eksempler på den teknologiske udvikling i samspil med naturvidenskaberne

Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund.

 

I forløbet skal der arbejdes videre med elevernes begreber om energi, ressourcer, produktion og miljø, med anvendelsen af teknik i hverdagens apparater og med forskellige former for stråling.

 

Den teori, der inddrages i undervisningen, skal fortsat give eleverne mulighed for en mere nuanceret forståelse og behandling af de emner og problemstillinger, der arbejdes med.

 

Undervisningen omfatter især

 • samfundets energiforsyning med vægt på diskussion af centrale og decentrale muligheder med forskellige energikilder og teknologier
 • energiomsætning ved transport og samfundets energiforsyning med bl.a. behandling af de uundgåelige tab i energikvalitet
 • produktion af udvalgte produkter, hvor der behandles forskellige metoder til fremstilling af samme produkt
 • forskellige produktionsmetoders påvirkning af det omgivende miljø
 • eksempler på anvendelse af teknik i hverdagens apparater og produkter
 • principper for transmission af information over store afstande
 • ioniserende stråling med vægt på virkningen på levende væv

Arbejdsmåder og tankegange.

 

Eleverne skal tilegne sig redskaber og metoder til selv at kunne formulere og gennemføre egne projekter, der inddrager fagets praktiske og teoretiske dimensioner. I denne sammenhæng skal eleverne belyse områder fra fysikkens og kemiens samfundsmæssige og kulturelle betydning.

 

Eleverne skal arbejde med at

 • opstille hypoteser, foreslå og gennemføre egne undersøgelser og eksperimenter
 • benytte statiske og dynamiske modeller, der i stadig større grad understøtter deres brug af fagets begreber
 • foretage kvalificerede valg af metoder og udstyr ved indsamling og behandling af data
 • formulere og videregive den fysiske og kemiske viden, de har opnået gennem arbejdet med teori og eksperimenter.

 

 

 

 

Delmål og slutmål i fysik/kemi

 

 

Delmål efter 8. klassetrin

Fysikkens og kemiens verden

 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • anvende enkle fysiske og kemiske begreber til at beskrive hverdagens fænomener som regnbuen, elektricitet i hjemmet og korrosion
 • kende til enkle modeller, herunder forestillingen om, at alt stof er opbygget af partikler
 • beskrive nogle grundstoffer og kemiske forbindelser samt enkle træk i det periodiske system
 • kende nogle generelle egenskaber ved hverdagens stoffer og materialer, som tilstandsformer, ledningsevne og surhedsgrad
 • kende til eksempler på fysisk/kemiske beskrivelser af fænomener i naturen, herunder vejrfænomener og jordens magnetfelt
 • kende jordens og månens bevægelser og nogle af de virkninger, der kan iagttages på jorden som årstider, tidevand og formørkelser
 • beskrive og forklare energioverførsel som fotosyntese, ånding og elektrisk energioverførsel
 • kende udvalgte stoffers kredsløb i naturen som kulstof, nitrogen og vand.

Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse.

 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • kende til nogle forestillinger om stofopbygning, herunder det periodiske system
 • kende nogle tidligere kulturers forestilling om universets opbygning
 • kende nutidens forestilling om solsystemets opbygning
 • beskrive forhold, hvor udviklingen af teknologi er tæt forbundet med fysisk og kemisk viden.

Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund.

 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • kende til fordele og ulemper ved udnyttelsen af forskellige energiformer, herunder vedvarende energikilder
 • give eksempler på, at der ved fremstilling af energi ofte produceres stoffer og varme, der påvirker miljøet
 • beskrive og forklare energioverførsel ved udvalgte eksempler fra teknikken, som transport og brændselsceller
 • beskrive udvalgte produkters og materialers vej fra fremstilling til bortskaffelse
 • gøre rede for, hvorledes anvendelse af materialer kan påvirke ressourceforbruget, miljøet og affaldsmængden
 • kende eksempler på produktionsprocesser og delprocesser, heraf som gæring og katalyse
 • kende til eksempler på elektronisk styring i hverdagen
 • anvende it-baserede redskaber til dataopsamling og præsentation som temperaturregistrering og adgangskontrol.

Arbejdsmåder og tankegange.

 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • formulere spørgsmål og indsamle relevante data
 • planlægge og gennemføre praktiske og teoretiske undersøgelser
 • fremlægge eksempler på fysisk og kemisk viden, opnået ved teoretisk og praktisk arbejde.

 

 

 

Slutmål efter 9. klassetrin

Fysikkens og kemiens verden.

 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • benytte fysiske og kemiske begreber og enkle modeller til at beskrive og forklare fænomener og hændelser
 • kende til udvalgte stoffers kredsløb i naturen

Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse.

 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • kende til udviklingen i den atomare beskrivelse af grundstoffer og kemiske forbindelser
 • kende til forskellige tiders forestillinger om universets opbygning og udvikling
 • kende til væsentlige træk ved den teknologiske udvikling.

Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund.

 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • Gøre rede for, diskutere og tage stilling til samfundets ressource- og energiforsyning
 • Beskrive og forklare eksempler på energiomsætninger
 • Beskrive og forklare eksempler på fremstilling af produkter samt vurdere produktionsprocessers belastning af miljøet
 • Beskrive hverdagslivets teknik og dens betydning for den enkelte og samfundet.

Arbejdsmåder og tankegange.

 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • identificere og formulere relevante spørgsmål, samt opstille enkle hypoteser
 • planlægge, gennemføre og vurdere undersøgelser og eksperimenter
 • vælge udstyr, redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven