HJEMKUNDSKAB

 

FORMÅL

 

Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, så de bliver i stand til at tage medansvar og udvise omsorg for den virksomhed, der generelt finder sted i hjemmet. Derudover skal eleverne opnå indsigt i de vilkår og værdier, som dette livsområde har i samspil med natur, kultur og samfund.

 

Gennem praktiske, eksperimenterende og skabende opgaver får eleverne mulighed for sansemæssige og æstetiske oplevelser. De får mulighed for at udvikle selvværd og livsglæde, så de i fællesskab med andre og hver for sig får lyst til og bliver i stand til at tage kritisk stilling og handle i hjem og samfund.

 

Gennem undervisningen fremmes elevernes forståelse af egen og andres kultur, som den kommer til udtryk i udførelsen af hjemmets opgaver. Derudover fremmes forståelsen af den betydning, anvendelsen af ressourcer har for miljø, sundhed og livskvalitet.

 

Undervisningen ligger op til, at eleverne oplever værdien af et fællesskab og samarbejde, der bygger på ligeværd og tolerance

 

 

 

 

FORORD TIL UNDERVISNINGSPLAN

 

På Stige Friskole undervises der i hjemkundskab i 5. klasse og 6.klasse samt i hjemkundskab som valgfag på 8. og 9. klassetrin.

Vi tilstræber derudover, at hjemkundskab indgår i emnedage og aktivitetsuger, hvis det er relevant.

 

Da vi ønsker, at eleverne får så god en oplevelse af faget som muligt, deles større klasser i mindre hold. Ved en sådan deling opnår vi, at eleverne når at få mere vejledning og dermed lærer tingene bedre. Således har man hjemkundskab i ½ skoleår i 5. klasse med 2 lektioner ugentligt. I 6.klasse har man 2 lektioner ugentligt hele året. Klassen deles også her, hvis der er tale om en stor klasse. 

 

I 8. og 9. klasse kan man vælge hjemkundskab som valgfag i 2 lektioner ugentligt.

Der er mulighed for at gå til prøve efter endt undervisning i 9.kl.

 

Undervisningsministeriets ”Klare Mål” ligger til grund for læseplanen og slutmålene i såvel det obligatoriske forløb som i hjemkundskab som valgfag.

De centrale kundskabs- og færdighedsområder, der er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen er:

  • Mad, måltider og livskvalitet
  • Fødevarer og håndværk
  • Forbrug, miljø og ressourcer
  • Hygiejne og sundhed.

 

 

 

UNDERVISNINGSPLAN FOR HJEMKUNDSKAB

 

Undervisningsplan for det obligatoriske forløb

 

 

Læseplanen er struktureret ud fra de fire centrale kundskabs- og færdighedsområder, der er nævnt i indledningen.

 

Omdrejningspunktet for undervisningen og indholdet i faget er det praktiske og konkrete arbejde, og der lægges vægt på at skabe sammenhæng mellem teori og praksis.

 

Der lægges op til, at eleverne udfolder sig eksperimenterende og skabende, at de oplever med alle sanser, at de bliver i stand til at tage stilling og handle, samt at de forbinder fagets indhold med livskvalitet, lyst og glæde.

 

Der arbejdes individuelt eller i mindre grupper afhængigt af opgavernes omfang og sværhedsgrad.

 

 

Mad, måltider og livskvalitet

 

I dette område er det centrale, at eleverne erfarer gennem skabende og kreative processer og de sansemæssige oplevelser.

 

Eleverne arbejder med at

 - tilberede forskellige typer af måltider

- sammensætte måltider til hverdag og fest

- deltage i måltidsfællesskaber med fokus på smag og nydelse

- vurdere, hvad man spiser og hvorfor

- planlægge og sammensætte måltider ud fra kostanbefalinger og kostråd

- undersøge danske og andre kulturers mad- og måltidstraditioner.

 

 

Fødevarer og håndværk

 

Det centrale i dette område er, at eleverne tilegner sig både håndværksmæssige færdigheder og kundskaber om de praktiske madlavningsprocesser.

 

Eleverne arbejder med at

- anvende forskellige madlavningsmetoder og teknikker

- læse og bruge forskellige opskrifter

- eksperimentere med tilberedning af forskellige fødevarer

- undersøge fødevarers reaktion og forandring under tilberedning

- vurdere og justere smagen i forskellige retter

- planlægge indkøb og arbejdsprocesser

- anrette og præsentere forskellige fødevarer og retter

- undersøge fødevarers oprindelse, sæson og kvalitet

- undersøge forskellige fødevarers vej fra jord til bord

- bruge og vedligeholde køkkenets redskaber og maskiner 

 

 

Forbrug, miljø og ressourcer

 

Eleverne arbejder med deres roller som bevidste forbrugere i forhold til opgaver i hjemmet og deres egne behov.

 

Eleverne arbejder med at

- analysere og vurdere forbrug i relation til valg og vaner

- planlægge, vurdere og foretage indkøb

- læse varedeklarationer

- sammenligne og vurdere varer i forhold til indhold, pris og kvalitet

- analysere og vurdere etiske problemstillinger fx dyrevelfærd

- være bevidst om egen forbrugerrolle og indflydelse.

 

 

Hygiejne og sundhed

 

Det centrale i dette område er, at eleverne tilegner sig forståelse for sundhedens og hygiejnens betydning i forbindelse med indkøb, madlavning, opbevaring af fødevarer, rengøring og personlig hygiejne.

 

Eleverne arbejder med at

- lære metoder og teknikker i forbindelse med køkkenhygiejne og personlig hygiejne

- tilegne sig viden om, hvordan fødevarer opbevares korrekt

- undersøge mikroorganismers forekomst og betydning

- vaske korrekt op og deltage i rengøring og vedligeholdelse af redskaber og udstyr

- anvende enkle opbevarings- og konserveringsprincipper, fx frysning og syltning

 

 

 

 

 

Slutmål for det obligatoriske forløb efter 6. klassetrin

 

 

Mad, måltider og livskvalitet

 

Undervisningen leder frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

- vælge, sammensætte og tilberede enkle og forskellige typer af måltider

- give eksempler på måltidets sociale, kulturelle og historiske aspekter

- sætte ord på sansemæssige oplevelser af måltidet

- vurdere retter og måltider ud fra sundheds-, smags- og forbrugskriterier

- anvende kostanbefalinger

- beskrive forskellige madkulturer

- overveje og drøfte ansvar og omsorg i forbindelse med mad og måltider

 

 

Fødevarer og håndværk

 

Undervisningen leder frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

- planlægge indkøb og arbejdsproces

- sætte navne på almindeligt anvendte fødevarer og inddele dem i fødevaregrupperne

- undersøge forskellige fødevarer og deres kvalitet i forhold til sundhed og miljø

- tilberede fødevarer efter grundlæggende madlavningsteknikker og -metoder

- bruge og vedligeholde redskaber og udstyr  

- give eksempler på fødevarers vej fra jord til bord

- nyde og skabe æstetiske indtryk og udtryk

 

 

Forbrug, miljø og ressourcer

 

Undervisningen leder frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

- vurdere en vare ud fra en varedeklaration

- sætte forbrug i relation til egne behov, valg og vaner

- finde frem til relevante forbrugerinformationer

- forstå, at forbrugsvalg har miljø- og ressourcemæssige konsekvenser

- tage kritisk stilling som forbruger

 

 

Hygiejne og sundhed

 

Undervisningen leder frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

- håndtere grundlæggende principper for almen køkken- og personlig hygiejne

- opbevare fødevarer korrekt

- forstå betydningen af vedligeholdelse, oprydning, rengøring og vask

- forklare hygiejnens betydning for miljø og sundhed

  

 

Undervisningsplan for hjemkundskab

Valgfag 8. og 9. klassetrin

 

 

Undervisningen i valgfaget bygger videre på de kundskaber og færdigheder, som eleverne har tilegnet sig i det obligatoriske forløb.

Indholdet omfatter de samme fire kundskabs- og færdighedsområder som i den obligatoriske undervisning, men slutmålene for valgfagsundervisningen er udbyggede og mere omfattende.

Ud over en fortsættelse af arbejdet fra det obligatoriske forløb, skal eleverne således arbejde med mere komplekse opgaver inden for de fire områder.

Det er fortsat det praktiske arbejde, der er omdrejningspunkt for undervisningen.

Eleverne inddrages i planlægningen af undervisningen.

 

 

Mad, måltider og livskvalitet

 

Eleverne arbejder med at

- planlægge, udføre og vurdere forskellige måltider fra idé, gennem proces, til præsentation

- kombinere smagens fire grundelementer - sødt, surt, salt og bittert

- sammensætte måltider og menuer ud fra forskellige inspirationskilder

- tilberede, undersøge og vurdere måltider i et historisk og kulturelt perspektiv

- analysere og diskutere mad og måltiders betydning for sundhed og livskvalitet

- tilberede forskellige måltider og analysere dem ved hjælp af kostanbefalinger

- diskutere og undersøge, hvilke samfundsmæssige og kulturelle forhold, der påvirker mad og måltidskulturen

 

 

Fødevarer og håndværk

 

Eleverne arbejder med at

- planlægge indkøb og arbejdsproces

- vælge de mest hensigtsmæssige fødevarer, redskaber, teknikker og metoder til en given opgave og begrunde valgene

- eksperimentere med mere komplekse madlavningsmetoder og teknikker

- vurdere fødevarers kvalitet i forhold til produktion, anvendelsesmuligheder og smag

- vurdere og diskutere etiske spørgsmål i forbindelse med valg og forbrug af fødevarer

- anvende redskaber, køkkenmaskiner og udstyr hensigtsmæssigt

- kunne arbejde sikkert alene og sammen med andre.

 

 

Forbrug miljø og ressourcer

 

Eleverne arbejder med at

- vurdere en fødevare i forhold til anvendelse, mærkning, pris og kvalitet

- diskutere og undersøge, hvordan medier, reklamer og tilbud påvirker forbrug af fødevarer

- sammenligne og vurdere deklarationer, kvalitet af færdigretter, halvfabrikata og råvarer

- finde og undersøge forbrugerinformationer

- diskutere og praktisere en miljøvenlig husholdning

 handle som bevidste forbrugere.

 

 

Hygiejne og sundhed

 

Eleverne arbejder med at

- anvende principper for god og hensigtsmæssig køkkenhygiejne

- kende forskellige mikroorganismer

- tilberede, opbevare og konservere fødevarer hygiejnisk korrekt

- udføre praktisk arbejde f.eks. forbindelse med opvask

- vurdere hygiejnens betydning for sundhed og livskvalitet

- undersøge sammenhængen mellem fysisk, psykisk og social sundhed i forhold til livsstil og levevilkår.

 

 

Slutmål for hjemkundskab som valgfag efter 9.klassetrin

 

 

Mad, måltider og livskvalitet

 

Undervisningen leder frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

- sammensætte, tilberede og anrette måltider til forskellige lejligheder

- smage forskelle og sætte smagserfaringer i relation til krydring, fødevarer, - tilberedningsformer, måltider, servering, stemning og rum

- give eksempler på måltider gennem tiden og i forskellige kulturer

- anvende forskellige kostanbefalinger til sammensætning og vurdering af måltider

- forholde sig til faktorer, der påvirker mad og måltider, og deres betydning for sundhed og livskvalitet

- vurdere mad og måltiders betydning for ressourcer og miljø

- forholde sig til aktuelle emner og problemstillinger om mad og måltider

 

 

Fødevarer og håndværk

Undervisningen leder frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

- planlægge og tilberede varieret, indbydende og velsmagende mad

- planlægge praktiske arbejdsprocesser, alene og sammen med andre

- benytte faglige udtryk og begreber

- vurdere fødevarers kvalitet ud fra indhold, smag og anvendelse

- drøfte etiske problemstillinger herunder genteknologi og dyrevelfærd

- finde oplysninger i relevante medier om fødevarer, lovgivning mv.

- eksperimentere med råvaresammensætning, smagsgivere og teknikker

   behandle fødevarer, redskaber og udstyr hensigtsmæssigt

- give eksempler på fødevarers oprindelse, produktion og opbevaring

- vælge opskrifter og tilpasse dem efter forskellige kriterier.

 

 

Forbrug, miljø og ressourcer

 

Undervisningen leder frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

- drøfte sammenhængen mellem forbrug og teknologi- og samfundsudvikling

- undersøge forbrugets sammenhæng med vareproduktion og markedsføring

- tage stilling til egne behov og ønsker i hverdagen og de faktorer, der påvirker deres valg

- forholde sig til ressourceanvendelse i husholdning og vareproduktion

- anvende principper om bæredygtig husholdning i forbindelse med indkøb, madlavning, opvask og vask

- foretage økonomiske overvejelser i forhold til indkøb

- forholde sig til sammenhænge mellem forurening af natur og fødevarer.

 

 

Hygiejne og sundhed

 

Undervisningen leder frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

- håndtere hygiejneprincipper ved tilberedning og opbevaring af fødevarer

- behandle redskaber og udstyr hensigtsmæssigt

- udføre god personlig hygiejne i forbindelse med arbejdet med fødevarer

- anvende konserveringsprincipperne frysning og syltning