KRISTENDOMSKUNDSKAB

FORMÅL

 • Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og for dets forhold til andre.
 • Undervisningen tager sit udgangspunkt i kristendommen, som denne fremtræder i historisk og nutidig sammenhæng.
 • Eleverne skal opnå kendskab til bibelske fortællinger og forståelse af kristendommens betydning for værdigrundlaget i vor kulturkreds. Derudover indgår ikke-kristne religioner og livsanskuelser med henblik på, at eleverne får forståelse af andre livsformer og holdninger.
 • Gennem mødet med de forskellige former for livsspørgsmål og svar, som findes i kristendommen samt i andre religioner og livsopfattelser, skal undervisningen give eleverne et grundlag for personlig og ansvarlig stillingtagen og handling over for medmennesket og naturen

 

 

FORORD TIL UNDERVISNINGSPLAN

Stige Friskole er en grundtvig-koldsk friskole, der altid har haft tradition for fortælling af bibelhistorier i kristendomstimerne og gennem morgensang lærer eleverne bl.a. salmer og sange med bibelsk indhold.

 

Undervisningens indhold

 Der undervises i kristendomskundskab på 1. – 9. klassetrin – bortset fra det klassetrin, hvor konfirmationsforberedelsen finder sted. Desuden er det et prøvefag på 9. klassetrin.

 

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:

 • Livsfilosofi og etik
 • Bibelske fortællinger
 • Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng
 • Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser.

 

I kristendomskundskab skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert af de fire områder udvikles som en helhed gennem hele skoleforløbet både i faget kristendomskundskab, og når kristendomskundskab indgår i tværgående emner og problemstillinger.

 

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighed for at:

 

 • uddybe deres erfaringer og oplevelser i mødet med det faglige stof

 

 • forholde sig til den religiøse dimension i tilværelsen og dens betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske, for mellemmenneskelige relationer og for forskellige samfund

 

 • styrke deres indsigt i kristendommen samt andre religioner og livsopfattelser, som de kommer til udtryk i Danmark og resten af verden

 

 • forholde sig til grundlæggende livsspørgsmål og etiske problemstillinger samt handle i overensstemmelse hermed.

 

 

 

 

1. forløb - 1.-3. klasse

Delmål

 

 

Livsfilosofi og etik 

 • tale med om almene tilværelsesspørgsmål
 • kende til eksempler på faglige begreber
 • kende til eksempler på religiøst sprog
 • samtale om og forholde sig til normer for samvær
 • udtrykke sig om sanseoplevelser

 

Bibelske fortællinger

 • kende til fortællinger i Det Gamle og Nye Testamente
 • gengive udvalgte bibelske fortællinger på forskellig vis
 • tale med om indholdet af bibelske fortællinger
 • sætte indholdet af bibelske fortællinger i forhold til nutiden

  

Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng

 • samtale om, hvad kristendommen er
 • genkende kristendommens fremtrædelsesformer, som de forekommer i hverdagen, bl.a. i udsmykninger og i landskabet
 • kende til kirkens indretning og udsmykning
 • udtrykke sig om kristendommens relation til årets og livets rytme
 • samtale om udvalgte symboler
 • synge og samtale om salmer og sange

 

 

 

 

2. forløb - 4.-6. klasse

Delmål

 

 

Livsfilosofi og etik

 • kende til og udtrykke sig om almene tilværelsesspørgsmål,bl.a. i relation til det faglige stof
 • samtale om faglige begreber
 • udtrykke sig om religiøst sprog og dets funktioner
 • samtale om, hvad det vil sige at være menneske
 • give eksempler på sammenhænge mellem normer og værdier
 • diskutere og forholde sig til relationen mellem mennesket og naturen

  

Bibelske fortællinger

 • forholde sig til udvalgte fortællinger fra Det Gamle og Det Nye Testamente
 • skelne mellem forskellige genrer i Biblen
 • kende til forholdet mellem Det Gamle og Det Nye Testamente
 • kende og tyde udvalgte bibelske fortællinger
 • genkende bibelske fortællinger, som de kommer til udtryk i kunst og kultur

  

Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng

 • udtrykke deres forståelse af hvad kristendommen er
 • kende til kristendommens historiske forudsætninger og udviklingsforløb i Europa med særlig fokus på Danmark
 • give eksempler på sammenhænge mellem kirkens indretning, udsmykning og funktion
 • give eksempler på ritualers betydning i menneskets liv
 • samtale om udvalgte begreber, symboler og kunstneriske udtryk med henblik på forståelse af, hvad kristendommen er
 • bruge salmer og sange som udtryksform
 • samtale om salmer og sange som religiøst udtryk

 

 

 

 

3. forløb - 8.-9. klasse

Delmål

 

 

Livsspørgsmål belyses gennem etiske og filosofiske problemstillinger for at støtte og inspirere eleverne i deres søgen efter et ståsted og udvikling af personlige værdier. I 3. forløb er det væsentligt, at elevernes åbenhed fortsat bevares - en åbenhed i forhold til forskellige tydninger af tilværelsen og den usikre grund, livet udfolder sig på. Der arbejdes parallelt med hovedtanker i kristendommen og ideer fra andre religioner og livsopfattelser. Desuden behandles religionernes indflydelse på menneskers historie, kultur og samfundsliv.

I relation til elevernes egen udvikling udvides dette arbejde til også at omfatte evnen til at skelne mellem religionernes forskellige fremtrædelsesformer og til at forstå religion som noget, der ud over traditionens overlevering kræver personlig stillingtagen og handling.

 

Livsfilosofi og etik

Arbejdet med grundlæggende tilværelsesspørgsmål udvikler sig i dette forløb til at have et mere alment og generelt perspektiv. Det kan være spørgsmål som:

Hvad er meningen med det hele? Hvad er et godt liv? Hvad er lykke? Hvorfor er der så megen krig og lidelse? Findes der en sandhed om livet?

Endvidere behandles emner som

 • frihed og angst, skyld og uskyld, autoritetstro og personligt ansvar, kærlighed, seksualitet, tolerance, menneskerettigheder, magt og afmagt, racediskrimination, kunstig virkelighed/virtual reality, bioteknologi, prævention og abort samt dødshjælp
 • miljøspørgsmål, naturforvaltning og ressourceudnyttelse 
 • menneskesyn set i et religiøst, biologisk, kemisk, antropologisk, økonomisk, teknologisk eller psykologisk perspektiv.

Eksempler hentes fra religionernes verden, dagligdagen, medierne, databaser, elektroniske kommunikationsmidler, filosofien, litteraturen, kunsten og oplevelser i naturen.

 

Bibelske fortællinger

Undervisningen omfatter især

 • udvalgte bibelske fortællinger, som understøtter fagets indhold, når der arbejdes med værdier og tydning af tilværelsen
 • bibelske motiver og temaer, som de kommer til udtryk i kunst og kultur - især film, litteratur, billedkunst og hverdagsliv.

  

Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng

Undervisningen omfatter især

 • baggrunden for folkekirkens opståen, den evangelisk-lutherske kristendom og de kirkelige vækkelser
 • folkekirkens rolle i det danske samfund samt kirkens engagement i socialt arbejde - såvel nationalt som internationalt
 • større kirkelige retninger som fx den romersk-katolske kirke, den ortodokse kirke eller kristendommen i den tredje verden 
 • andre trossamfund, der kendes lokalt, fx baptistkirken, Frelsens Hær, mormoner og Jehovas Vidner
 • kristne symboler, som de kommer til udtryk i kunst og kultur
 • klassiske og moderne udtryk inden for de forskellige kunstarter.

  

Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser

Undervisningen omfatter især

 • udvalgte verdensreligioner som fx islam, jødedommen, østens religioner samt nye religiøse bevægelser. Hovedvægten bør lægges på religionernes centrale forestillinger og nutidige fremtrædelsesform
 • værdier af religiøs og religionslignende karakter, der præger tilværelsen i dag - herunder temaer som individualitet og fællesskab, uafhængighed og nødvendighed, materielle goder og åndelige værdier samt relativisme og forpligtethed
 • religioners rolle i politik, pædagogik og opdragelse, herunder emner som befolkningstilvækst, ligeværd og autoritet
 • temaer som fx gudsopfattelse, livssyn, mytologi, naturreligiøsitet og frelsesforestillinger
 • billeder og andre kunstværker, der er inspireret af religiøse grundspørgsmål.

 

 

 

 

Slutmål efter 9. klassetrin

 

 

Livsfilosofi og etik

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • reflektere over grundlæggende tilværelsesspørgsmål og diskutere den religiøse dimension og dens betydning for menneskers livsforståelse
 • forstå og forholde sig til religiøst sprog
 • vurdere etiske principper og moralsk praksis
 • udtrykke sammenhænge mellem forskellige værdigrundlag og tilhørende tydning af tilværelsen
 • håndtere mødet mellem forskellige kulturer og religioner
 • reflektere over og udtrykke sig om forholdet mellem mennesket og naturen.

  

Bibelske fortællinger

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • udtrykke viden om centrale fortællinger fra Det Gamle og Nye Testamente
 • diskutere de bibelske fortællingers sigte og perspektiv og deres tydning af tilværelsen
 • gøre rede for bibelske fortællinger og symbolers betydning i kunsten, herunder litteraturen.

 

Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • forholde sig til spørgsmålet om, hvad kristendom er
 • gengive hovedtrækkene i kristendommens historie
 • vurdere kristendommen og folkekirkens betydning i Danmark
 • forholde sig til kirkelige retninger i vor tid
 • formulere sig om brug og betydning af kristne symboler og ritualer
 • tolke salmer og sange samt benytte dem som udtryksform.

 

Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • gengive udvalgte træk ved nogle af de store verdensreligioner, herunder ligheder og forskelle
 • beskrive og forholde sig til udvalgte religiøse sekter og bevægelser
 • reflektere over relationer mellem forskellige religioner og samfund
 • diskutere og forholde sig til udvalgte temaer inden for forskellige religioner
 • forstå brug og betydning af symboler og ritualer i forskellige religioner