MATEMATIK

FORMÅL

 • Eleverne skal lære de grundlæggende matematiske begreber indenfor tal, algebra, geometri, kombinatorik, sandsynlighedsregning og statistik.
 • Undervisningen skal tage udgangspunkt i elevernes hverdag/ omverden, sådan at de kan se nytten af at lære matematik og udvikle en naturlig lyst og nysgerrighed over for faget.
 • Eleverne skal i takt med deres udvikling og modenhed tilegne sig et matematisk sprog, så de bliver i stand til at udtrykke sig klart, præcist og kritisk om et matematisk problem og dets løsninger.
 • Eleverne skal alene eller i samarbejde med andre lære, at der kan være flere veje til løsningen af et problem, og det gælder om at finde den mest hensigtsmæssige. De skal lære at formidle løsningen mundtligt og skriftligt ved hjælp af opstilling af regnestykker, brug af IT og lomme-regner samt grafisk illustration.

 

 

FORORD TIL UNDERVISNINGSPLAN

På alle klassetrin undervises der efter lærebogssystemet: ”Matematik i….” fra Gyldendals forlag. Vi har valgt dette matematiksystem, fordi det i høj grad lægger op til , at eleverne skal prøve sig frem, eksperimentere og opdage, at der kan være flere veje frem til et resultat. Det betyder også, at der kan tages større hensyn til den enkelte elev. Desuden benyttes supplerende materialer i form af ekstrabøger, kopiark og konkrete materialer.

Stofmængden i lærebogssystemet er omfattende og består foruden af de obligatoriske emner af emner mere ment som tilbud. Lommeregner og computer benyttes, hvor det er relevant.

Lærerne har metodefrihed og tilrettelægger undervisningen på hver deres måde; men sådan at det lever op til kravene i folkeskolen. I 8. og 9. kl. gives der karakterer, der er indlagt terminsprøver, og eleverne i 9. kl. får mulighed for at gå op til folkeskolens afsluttende prøver.

Skolens slutmål med faget matematik er, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne efter 9. klasse skal være i stand til at gå op til de afsluttende prøver, både de skriftlige og de mundtlige, ligesom i folkeskolen.

For at nå frem til dette mål, arbejder vi med følgende fire områder:

 • Tal og algebra
 • Geometri
 • Matematik i anvendelse
 • Kommunikation og problemløsning

 

 

Delmål

Efter 3. klassetrin

De skal:

 • være fortrolige med talområdet op til 10.000.
 • kende 10-talssystemet og lære cifrenes position.
 • have lært addition og subtraktion med og uden tier-overgang.
 • have lært multiplikation via addition.
 • begynde at træne de små gange-tabeller.
 • kende til brug af decimaltal (i forbindelse med længde, vægt og penge)
 • kunne begyndende division.
 • kende til stambrøker.
 • kunne enkle målestoksforhold.
 • kende til omsætning mellem mm, cm, m og km
 • kende enkle beregninger med rumfang og areal.
 • lave simple funktioner og ligninger
 • kunne genkende geometriske figurer (cirkler, trekanter, firkanter og femkanter)
 • kunne spejlinger og drejninger
 • kombinatorik, sandsynlighedsregning og statistik læres via simple spil.

 

Efter 6. klassetrin

De skal:

 • være fortrolige med decimaltal (tiendedele og hundrededele)
 • kunne en algoritme for division med to cifre.
 • lære forskellen på primtal og sammensatte tal.
 • lære kvadrattal.
 • lære de negative tal.
 • kunne forlænge og forkorte brøker og omsætte det til decimaltal.
 • kunne procentregning og afrunding.
 • være fortrolige med lommeregneren.
 • træne gangetabellerne.
 • kende til handelsregning (køb, salg, fortjeneste, tab, overslagsregning)
 • lære at bruge regneark.
 • Lære koordinatsystemet at kende (koordinatsæt)
 • Lære ligninger og lineære funktioner i koordinatsystemet.
 • Kunne arbejdstegning og isometrisk tegning. (front- og krydsperspektiv)
 • Få dybere kendskab til cirkler (radius og diameter), trekanter, vinkelmåling, vinkelsum, vinkelnavne (spids, stump, ret), forskellige firkantnavne (trapez, parallelogram, rombe) og omkreds- og areal-beregning.
 • Have kendskab til sandsynlighedsregning, statistik og økonomi.

  

 

Slutmål

 

 

Efter 9. klasse

De skal:

 • kunne potensregning, positiv og negativ rod/eksponent.
 • kunne kvadratrod (rodtegn, radikand)
 • kunne forholdsregning.
 • kunne rentesregning.
 • kunne handelsregning.
 • kunne procentregning (lægge procenter til og trække procenter fra)
 • kunne koordinatsystemet (ordnede par)
 • kunne løse ligninger og opstille funktioner (både lineære og ikke-lineære funktioner), liniernes hældning, liniernes skæringspunkt med x- og y-aksen.
 • kende kvadratregler
 • kunne regning med variable
 • kunne pythagoras` sætning (katete, hypotenuse)
 • kunne trekanters ind- og omskrevne cirkel, midtnormal, median.
 • kunne beregne overfladeareal og rumfang af kegle og pyramide og kugle.
 • kende til ligedannethed.
 • Kunne perspektivtegning: dybdelinje, horisontlinje, forsvindingspunkt, frontperspektiv og krydsperspektiv.
 • Kunne statistik: observation, observationssæt, hyppighed, frekvens, summeret hyppighed og frekvens, statistiske deskriptorer (middeltal, typetal, variationsbredde, største- og mindsteværdi, kvartiler), histo-gram, sumkurve, pindediagram, cirkeldiagram.
 • Kunne sandsynlighedsregning: udfald, udfaldsrum, hændelse, frekvens.