MUSIK
 

FORMÅL

 

Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik. Undervisningen tilstræber, at give dem forudsætninger for en aktiv deltagelse i musiklivet og for selvstændigt at kunne forholde sig til samfundets mangeartede musiktilbud.

 

Stk. 2. Gennem aktiv og skabende beskæftigelse med musik tilstræbes det, at undervisningen medvirker til elevernes følelsesmæssige og intellektuelle udvikling, udvikling af koncentration og motorik samt øger deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.

 

Stk. 3. Undervisningen tilstræber at fremme elevernes forståelse af dansk og udenlandsk musiktradition som en del af kulturlivet, således som den indgår i det aktuelle samfundsliv og i dens historiske perspektiv.

 

 

FORORD TIL UNDERVISNINGSPLAN

På Stige Friskole undervises der i faget musik fra 0. - 4. klasse. Herudover tilbyder vi musikundervisning som valgfag i 8. - 9. klasse. Musikundervisningen tager sit udgangspunkt i de gældende Fælles Mål. Vi tilstræber at eleverne får mulighed for at opleve, forstå og blive fortrolige med musik som lyttende, som skabende og som udøvende med særlig vægt på det vokale. At eleverne deltager i et musikalsk fællesskab samt stifter bekendtskab med musik i historiske-, kulturelle- og samfundsmæssige perspektiver.

 

På Stige Friskole er musikken en del af det daglige fælles liv igennem morgensamling, kor, temauger,  årets fester og -samlinger.

 

Desuden har vi på Stige Friskole et tæt samarbejde med Odense Musikskole, idet vi har en musikskolelærer tilknyttet musikundervisningen i 0. - 1. klasse.

 

Musikundervisningen er sammensat af følgende tre overskrifter:

·          Musikudøvelse

·          Musikalsk skaben

·          Musikforståelse

 

 

 

 

UNDERVISNINGSPLAN SAMT DEL- OG SLUTMÅL

FOR FAGET MUSIK

 

 

 

Delmål efter 2. klassetrin

 

 

Musikudøvelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • deltage opmærksomt i legende musikalsk udfoldelse
 •  følge og holde en puls
 • synge med på et repertoire af nye og ældre danske sange og salmer med vægt på børnesange samt årstids- og højtidssange
 • fremsige et udvalg af rim og remser
 • synge med god intonation i større grupper
 • synge efter anvisninger på tempo, toneleje og udtryk
 • anvende forskellige musikinstrumenter som ledsagelse til leg og sang
 • deltage i sammenspil med enkle rytmiske og melodiske figurer
 • deltage i en række sanglege og bevægelseslege.

  

Musikalsk skaben

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • anvende krop, stemme og forhåndenværende klangkilder i skabende musikalsk arbejde
 • producere lydillustrationer og klangkulisser over rim, remser, eventyr eller egne fortællinger
 • udføre enkle rytmiske improvisationer med ledsagelse af grundpuls
 • synge korte melodiske improvisationer med eller uden tekst
 • komponere små rim, remser og sange
 • deltage i forløb med musik, billeder, bevægelse og dramatisering i fællesskab med andre.

 

 

Musikforståelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • lytte opmærksomt til korte musikstykker, der associerer til noget konkret
 • udtrykke oplevelse af musik i ord, billeder og bevægelse
 • udtrykke elementer i et musikstykke i leg og dramatisering
 • bedømme, hvilken af to toner, der er højest, samt om en tonerække går op eller ned
 • kende forskel på puls og rytme
 • høre forskel på dur og mol
 • anvende notation til rytme og lyd
 • genkende klangen af størstedelen af musiklokalets instrumenter
 • forstå, at der er forskellige musikgenrer
 • forstå, at musik bruges i mange sammenhænge.

 

 

 

 

Slutmål efter 4. klassetrin

 

 

Musikudøvelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • deltage opmærksomt og med bevidsthed om egen rolle i fælles musikalsk udfoldelse
 • synge et repertoire af nye og ældre danske sange og salmer
 • bruge en sangbog og gøre rede for dens opbygning
 • synge med god intonation og klang samt tydelig tekstudtale i mindre grupper
 • fastholde en enkel over- eller understemme sammen med andre i flerstemmig sang
 • deltage i fremførelse af enkelt opbyggede talekorsatser
 • anvende musikinstrumenter fra forskellige instrumentgrupper i enkle sammenspilsarrangementer
 • anvende et relevant instrument i forbindelse med melodispil
 • deltage i sammenspil med varierede modstemmer og rytmer
 • spille enkle melodier efter gehør og med støtte af notation
 • deltage i en række lettere fællesdanse.

  

Musikalsk skaben

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • anvende krop, stemme, musikinstrumenter og andre klangkilder i skabende musikalsk arbejde
 • producere lydillustrationer og klangkulisser over fortællinger, eventyr, digte eller historier
 • udføre enkle rytmiske eller melodiske improvisationer som del af et musikalsk forløb
 • komponere små melodier med udgangspunkt i sangstemmen, ved hjælp af musikinstrumenter eller på computer
 • sammensætte enkle forløb med musik, billeder, bevægelse og dramatisering i fællesskab med andre
 • arrangere musikalske forløb sammen med andre.

  

Musikforståelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • lytte opmærksomt til musik med tydelige karakteristika
 • udtrykke oplevelse af musik nuanceret og bevidst i ord, billeder og bevægelse
 • gøre rede for formforløb og stemning i små musikstykker på baggrund af musikalske elementer som dynamik, klangfarve og motiver
 • vurdere relationen mellem tekst og melodi i sange fra det almindelige repertoire
 • forstå begreber som frase og motiv, der har tilknytning til melodiopbygning
 • kende forskel på melodi og akkompagnement
 • anvende de erhvervede musikteoretiske begreber i samtale om musik ved musikudøvelse og musiklytning
 • anvende notation som hjælp til at forstå den rytmiske eller melodiske udvikling i en enkelt stemme
 • vise kendskab til lyddannelsen på og genkende klangen af et udvalg af musikinstrumenter
 • vise kendskab til musikeksempler, som repræsenterer et genre- og stilmæssigt varieret repertoire fra især den vesterlandske musikkultur, og nogle centrale skikkelser med tilknytning til den valgte musik
 • samtale om musikkens funktion i forskellige sammenhænge bl.a. ved fester og religiøse handlinger samt i medier.