NATUR – TEKNIK

FORMÅL

 

Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne gennem oplevelser og erfaringer med natur og teknik opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge og udvikler tanker, sprog og begreber, som har værdi i det daglige liv.

 

Elevernes iagttagelser og eksperimenter skal medvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder, kreativitet og evne til samarbejde. Undervisningen skal vedligeholde og fremme elevernes glæde ved at beskæftige sig med natur, teknik, livsbetingelser og levevilkår samt deres lyst til at stille spørgsmål og lave undersøgelser.

 

Hvor det er naturligt, indgår fortællinger om natur og teknik. Gennem disse skabes et fælles rum, hvor eleverne får mulighed for at erkende, at natur og teknik er foranderlige størrelser med både fortid, nutid og fremtid.

 

Undervisningen skal medvirke til at, eleverne udvikler forståelse af samspillet mellem menneske og natur i deres eget og fremmede samfund samt ansvarlighed over for miljøet som baggrund for engagement og handling.

 

SLUTMÅL    

På Stige Friskole undervises der i natur/teknik fra 2. til 6. klasse. I faget natur/teknik er der fire centrale kundskabs- og færdighedsområder, der danner udgangspunkt for undervisningen:  

Den nære omverden

Den fjerne omverden

Menneskets samspil med naturen

Arbejdsmåder og tankegange

 

I natur/teknik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert af de fire områder udvikles som en helhed gennem forløbet fra 2. til 6. klasse både i faget natur/teknik, men også natur/teknik indgår i tværgående emner og problemstillinger. Det skal dog bemærkes, at der er tale om vejledende retningslinjer - ikke bindende!

De kundskaber og færdigheder, eleverne opnår gennem natur/teknik, er en del af det naturfaglige fundament, som biologi, fysik/kemi, og geografi bygger videre på. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighed for at

·        undre sig og bruge deres forestillinger og nysgerrighed som udgangspunkt for

·        oplevelser, undersøgelser og eksperimenter i deres nære og fjerne omverden

·        forstå og opleve, hvorledes naturfaglig viden fremkommer som et samspil mellem

·        menneskers iagttagelser, undersøgelser, læsning, tanker og eksperimenter

·        udvikle sprog, faglige begreber og evne til at argumentere, vurdere og reflektere.

 

 

Den nære omverden

 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

·       beskrive, ordne og anvende viden om materialer og stoffer og deres forskellige egenskaber

·        beskrive og forklare hverdagsfænomener

·        kende lokalområdet og anvende viden herom i andre sammenhænge

·        beskrive planter og dyr, deres livsbetingelser og deres samspil med omgivelserne

·        beskrive vigtige kropsfunktioner og væsentlige faktorer, der påvirker disse

·        anvende viden om forhold, der har betydning for menneskets sundhed

·        gøre rede for de fænomener, der knytter sig til vejret og årstiderne

 

Den fjerne omverden

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 

·        perspektivere de emner og problemområder, som de kender fra det nære og sætte dem  ind i regionale, globale og universale rammer

·        forholde sig til informationer fra medierne og inddrage dem i deres egen opfattelse af         verden

·        redegøre for dyrs, planters og menneskers levevilkår og indbyrdes samspil forskellige      steder på jorden

·        anskue fordelingen af land og hav, landskaber, klimazoner og plantebælter som        regionale og globale mønstre

·        beskrive og sammenligne vigtige regioner og stater i vores egen og andre verdensdele

·        sammenholde indsigt i solsystemets opbygning og jordens bevægelser med        fænomener, de selv har oplevet

·        anvende hovedtræk af jordens og livets udvikling til belysning af naturens     mangfoldighed

Mennesket samspil med naturen

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 

·        færdes i naturen på en hensigtsmæssig og respektfuld måde

·        beskrive eksempler på naturanvendelse og naturbevarelse samt interessemodsætninger knyttet  hertil

·        redegøre for eksempler på, at menneskets forbrug af ressourcer og anvendelse af teknologi påvirker kredsløb i naturen og vurdere, hvilke konsekvenser det har for  planter, dyr og mennesker

·        kende træk af teknologiens historie og anvendelse samt følgevirkninger for planter, dyr og menneskers levevilkår

·        vurdere eksempler på miljøproblemer lokalt og globalt på baggrund af egen indsigt

 

 

Arbejdsmåder og tankegange

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 

·        formulere relevante spørgsmål og opstille hypoteser

·        planlægge og gennemføre iagttagelser, undersøgelser og eksperimenter

·        vælge og bruge udstyr, redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven

·        indsamle, ordne og formidle resultater og erfaringer på forskellige måder

·        søge svar med udgangspunkt i førstehåndserfaringer

·        udnytte informationsteknologiens muligheder

 

 

 

 

UNDERVISNINGSPLAN

 

I natur/teknik arbejder eleverne med natur, teknik, livsbetingelser, levevilkår og samspillet herimellem. Nysgerrighed, arbejdsglæde og udforskning skal have plads til at udvikle sig. Undervisningen baseres fortrinsvis på elevernes egne oplevelser, undersøgelser og eksperimenter. På alle klassetrin kombineres aktiviteterne med eftertanke og overvejelser af mere teoretisk karakter, og begreber som ansvarlighed og engagement står centralt.

 

Indhold i undervisningen

Natur/teknik er første led i skolens samlede naturfagsundervisning. De kundskaber og færdigheder, eleverne opnår gennem natur/teknik, er en del af det naturfaglige fundament, som de andre naturfag bygger videre på fra 7. klasse.

 

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er inddelt i fire hovedafsnit: Den nære omverden, den fjerne omverden, menneskets samspil med naturen samt arbejdsmåder og tankegange. Læseplanen uddyber ikke disse forholdsvis detaljerede afsnit, der overordnet angiver indholdet i undervisningen. I øvrigt giver kundskabs- og færdighedsområderne plads til at arbejde med lokalområdets særlige muligheder.

 

Tre af hovedafsnittene, den nære omverden, den fjerne omverden og menneskets samspil med naturen, ses i forhold til:

Natur

Eleverne arbejder med naturens mangfoldighed. Dette omfatter både den levende og ikke-levende natur og samspillet herimellem. Der sammenlignes med andre naturtyper lokalt, nationalt og globalt. Arbejdet ses i sammenhæng med menneskets brug og udnyttelse af naturen.

 

Teknik

Eleverne arbejder med apparater og installationer fra deres egen hverdag. Mere sammensatte tekniske anlæg på fx fabrikker og rensningsanlæg inddrages. Arbejdet omfatter eksempler på samspillet mellem menneske, natur og den teknologiske udvikling. Begrebet »bæredygtig udvikling« indgår i dette samspil.

Livsbetingelser

Eleverne arbejder med livsbetingelser for mennesker, dyr og planter. De mange tilpasninger til forskellige levesteder både i lokalområdet og i de fjernere egne ses i sammenhæng med den historiske proces, som har præget klodens og livets udvikling.

Levevilkår

Eleverne arbejder med levevilkår ud fra eksempler på materielle og ikke-materielle forhold fra hverdagen.

 

Egne levevilkår sættes i forhold til menneskers situation andre steder i verden. Sammenhænge mellem levevilkår, livsstil og menneskets sundhed indgår i arbejdet.  

 

Kriterier for valg af indhold

De enkelte undervisningsforløb tager udgangspunkt i et emne, et spørgsmål eller en bredere problemstilling. Ofte vil lokale, nationale eller globale forhold give inspiration til dette valg. Hvert enkelt planlagt forløb skal omfatte flere forskellige kundskabsområder. »Arbejdsmåder og tankegange« inddrages i ethvert forløb. Der tages hensyn til, at natur, teknik, livsbetingelser og levevilkår sjældent kan ses adskilt fra hinanden. I øvrigt bør der tages hensyn til, at et forløb oftest kræver sammenhængende arbejdsperioder.

Hvert enkelt forløb omfatter derfor et samspil mellem:

 • emne, spørgsmål eller problemstilling
 • indhold fra de centrale kundskabs- og færdighedsområder
 • natur, teknik, livsbetingelser og levevilkår.

  På alle klassetrin skal undervisningen omfatte:

 • arbejde i både klassens »laboratorium«, omkring skolen, i nærmiljøet og i naturen
 • praktiske, undersøgende og eksperimentelle aktiviteter
 • indhold fra både den nære omverden, den fjerne omverden og menneskets samspil med naturen
 • etiske overvejelser i relation til menneskets samspil med natur og teknik som grundlag for vurdering og stillingtagen.
 • fortællinger fra nær og fjern
 • elevernes handlemuligheder i det daglige liv og i relation til menneskets samspil med natur og teknik.

 

I det femårige forløb skal der være en progression i førnævnte kriterier, som er i overensstemmelse med elevernes forskellige erfaringer og færdigheder.

Det er vigtigt at fastslå, at der i det følgende er tale om vejledende emner, der med deres spredning og progression lever op til Fælles Mål og de beskrevne trinmål og slutmål. Det står frit for, at læreren selv tager andre vinkler og emner i brug, men overordnet forventes det, at eleverne efter faserne har kendskab til centrale punkter inden for de forskellige områder. Der skal dog også være plads til, at læreren udnytter egne eller elevernes specielle kompetencer til at arbejde med noget helt andet, hvilket måske betyder en omfangsmæssig nedprioritering af nogle af de nedenfor beskrevne emner. Det er også oplagt, at læreren hele tiden holder sig orienteret omkring og inddrager aktuelle problemstillinger. Vi anser det ligeledes for vigtigt, at eleverne selv lærer at undersøge, eksperimentere, problemformulere, beskrive og præsentere selvvalgte problem-stillinger.

 

Emnerne i det nedenstående er eksempler på emner og progression i forløbet fra 2. til 6. klasse:

 

1. fase

2. KLASSE

2. fase

3.-4. KLASSE

3. fase

5.-6. KLASSE

Årstider

Tid

”Sol, måne og stjerner”

Vejr

Sol og vind

”Vejret her og der”

Vand/Vandhul

Vandets kredsløb/Kanal

Søen/vandløbet/havet

Marken  

Økosystemer

Affald og Genbrug

Produktionsgang Ressourcer

Forurening

Etik: Naturbalance/produktion

Bondegård/husdyr

”Vilde” dyr i Danmark

Skoven

Haven

Træer

By og industri

Papirfremstilling

Frø og spiring

Spire og gro

Zoologisk have  

Kæledyr

Krible-Krable

Fugle

Lokalområdet

Skolevejen

Danmark og Grønland

Europa og Verden

Kort og globus

”Det danske landskab”/ Jord/ Sten

Mig selv/

sanserne

Kost og sundhed

Kroppen/anatomi/fysiologi Pubertet

Farver

 

Luft

Kræfter

Magnetisme

El

 

 

Lys og mørke

 

 

Flyvning

 

 

 

 

 

 

Lys i klassen  

 

 

 

 

Tema: Verden rundt

 

Lysets bevægelse og brydning, Lyd, Øje og øre

Vindenergi

Energi og kræfter

 

Elektronik og mekanik

 

Tema: ”Projekter I selv finder på”

Kemi

 

 

DE TRE FASER

Det seksårige forløb opdeles i 3 faser. Ved tilrettelæggelsen tages hensyn til elevernes udviklingstrin og forudsætninger. Beskrivelsen angiver forhold, der er karakteristiske ved hver fase. Eksemplerne angiver et niveau og en bredde, og de skal ses i sammenhæng med de førnævnte kriterier. Eksemplerne er kun tænkt som støtte til lærernes overvejelser og er altså ikke bindende. I alle tre faser inddrages datamaskiner, computer og informationssøgning og -kilder, hvor det er relevant.  

Første fase 2. klasse

Arbejdet foregår hovedsageligt med udgangspunkt i den nære omverden. Undervisningen koncentreres om børnene selv, deres interesser og deres hverdag. Sansning, direkte iagttagelser, enkle undersøgelser og eksperimenter vægtes højt. Indhold fra »den fjerne omverden« og »menneskets samspil med naturen« ses i tæt sammenhæng med elevernes egne oplevelser og erfaringer og omhandler let anskuelige forhold. I arbejdet med miljø/sundhedsemner lægges vægt på optimistiske og livsbekræftende indfaldsvinkler.

 

Forklaringer består overvejende i konstateringer og henvisninger til enkle relationer af typen: »Det er det samme, der sker, når ...«. Forklaringer skal være så enkle, at de kan efterprøves af eleverne selv. Uanset emne skal eleverne arbejde med indhold, som viser, at »verden« i al sin mangfoldighed ikke bare består af isolerede fænomener, men at fænomenerne også hænger sammen. Arbejdet omfatter aktiviteter, hvor kendskab til vigtige navne og nyttige grupper indgår.

 

Eleverne bearbejder iagttagelser, oplevelser og resultater ved hjælp af varierede udtryksformer. Glæden ved at gå på opdagelse, lave forsøg og ved at skabe noget alene eller i fællesskab har en vigtig plads. I valg af indhold og arbejdsform lægges vægt på forhold og synsvinkler, som eleverne selv kan tage stilling til og handle efter.

Eleverne kan fx arbejde med:

 • at kende deres kroppe
 • at opleve med og bruge sanserne
 • at ordne efter forskellige kriterier, fx farve, størrelse, metal/ikke metal
 • at fremstille og anvende modeller
 • at bo og færdes i lokalområdet
 • at opleve og undersøge naturen.

 

2. klasse

Skolevejen, Skoleområdet, "Sanserne", "Årstiderne", "Luft og vand", "Farver", Frø & spiring, Haven, Kæledyr, Zoologisk have, Vejr, Skoven, ”Elektricitet”, Kræfter, Lokalområdet, Mig selv, "Magnetisme", Vandhullet.

 

 

 

Anden fase 3.-4. klasse

Arbejdet koncentreres fortsat om den nære omverden, men samtidig inddrages hyppigt konkrete forhold fra »den fjerne omverden« og »menneskets samspil med naturen«. Iagttagelser og undersøgelser bliver mere systematiske, og de praktiske forsøg udfordrer i højere grad eleverne på »hånd«, »sprog« og »tanke«. Eleverne arbejder med at sammenstille og modstille iagttagelser og data samt at foretage enkle generaliseringer. Der arbejdes med sammenhænge, som bygger på relationer mellem kendte ting og fænomener.

Undervisningen foregår i klasserummet, i lokalområdet og i naturen, men også på mindre og overskuelige virksomheder.

I undervisningen indgår fagudtryk, navnestof og et begyndende fagsprog. Eleverne udtrykker sig nu i højere grad skriftligt om iagttagelser, undersøgelser, forklaringer og tanker sideløbende med udfoldelse af andre kreative og musiske udtryksformer.

Arbejdet knyttes tættere sammen med spørgsmål, hvor eleverne arbejder med vurdering, stillingtagen og muligheder for handling.

 

Eleverne kan fx arbejde med:

 • lokalsamfundet
 • at arbejde og skaffe sig daglige fornødenheder
 • menneske og sundhed
 • vigtige naturfænomener
 • enkle kredsløb og sammenhænge i naturen
 • Jorden i solsystemet.

 

  3. klasse

  Lys og mørke, ”Vandet omkring os” (Vandets kredsløb), Kanalen, By og industri, Fugle, Danmark (skolen forærer alle elever et atlas), Papirfremstilling, Krible-krable.  

  4. klasse

  Kost og sundhed ("Sund mad"), Vor klode, "Sol og vind",  (Kortlære/atlaskursus), "Grønland", Søen, Luft og flyvning, "Spirer", Tid, Tema: ”Verden rundt”.

 

 

 

Tredje fase 5.-6. klasse

Der lægges vægt på, at eleverne får større sammenhæng og perspektiv i deres viden. Den nære omverden, den fjerne omverden og menneskets samspil med naturen opfattes som ligestillede afsnit. I undervisningen indgår mere komplekse forhold og abstrakte modeller, men der arbejdes fortsat med praktiske færdigheder, og oplevelser i natur og nærmiljø prioriteres højt. På baggrund af egne idéer og hypoteser designer og udfører eleverne nu i højere grad eksperimenter, forsøg og undersøgelser. Datamaskinen inddrages til måling og styring, simulering og systematisering af data.

 

Miljøproblemer belyses især gennem arbejdet med interessemodsætninger ved udnyttelsen af natur og naturressourcer. Der arbejdes med problemstillinger, der både er enkle at overskue og alligevel så tilpas almene, at de viser forskellige sider af samspillet mellem menneske og natur. Elevernes handlemuligheder står mere centralt, og etiske og samfundsmæssige overvejelser får større plads i undervisningen.

Eleverne behandler og formidler deres resultater, erfaringer, synspunkter og holdninger på varieret og kreativ måde.

Eleverne kan fx arbejde med:

 • affald, genbrug og stofkredsløb
 • energi, energiformer og energiforsyning
 • vejr, klima og menneske
 • naturområder og andre regioner forskellige steder i verden
 • Jordens og livets udvikling.

 

    5. klasse  

”Vejret her og der”, Husdyr/bondegård/ produktion, Vilde dyr i Danmark, ”Sol, måne og stjerner”, ”Det danske land-skab”, Sten, Øjet/Øret - lys og lyd, Elek-tronik, Tema: ”Projekter I selv finder på”.  

  6. klasse  

Europa/Verden, Kroppens anatomi/ fysiologi og forandring, Energi og kræfter, Kemi ("Det er surt" - Syre/ base), Forurening (Vandløb og hav), Økosystemer "Vandhullet" (Etik: Natur-balance), Jord ("Vor smukke jord"), Ressourcer, Affald og genbrug (Etik: Produktion), "Leg med mekanik". 

 

 

 

 

LINKS

www.dmi.dk                                                                                                                        Alt om vejr 

www.infoguide.dk

 

Fagenes infoguide. Vælg blandt skolens fag og find hvad du søger.

www.emu.dk

 

Skoleverdenens ’nye’ netportal.

www.experimentarium.dk

 

Eksperimentarium i København. Hjemmesiden inde-holder masse af artikler til bl.a. natur/teknik.

http://skoda.emu.dk

 

Her finder du Polinfo, Dan-bib, Danmarks statistik, DMI, Ordbøger, Faktalink, Forfatterweb og Netpos-ten. Siden kræver pass-word – som de sikkert har på skolen kontor.

www.dotbot.dk/klogeaage/index.htm

 

Kloge Åge er bibliotekernes netguide for børn. Meget enkel at bruge.

www.acskive.dk/ols/matematik/tvrfagsys.htm

 

En søgedatabase til at finde materialer til emner i matematik i matematikbøger. Lavet af Ole Stærkjær, AC-Skive

http://www.pd.acskive.dk/information/paedagogik/laseplaner/itsynopsis.htm

 

Klare mål for IT i fa-gene. Synoptisk sammenstillet. Bestyres af Ole Stærkjær, AC-Skive

www.acskive.dk/storyline

Artikelsamling, littera-turliste, kursusopslag mv. om storyline. Udarbejdet af AC-konsulent Finn Mosegaard.

www.drillepinden.com/

Drilleopgaver fra bladet Matematik

http://www.worksheetfactory.com

Fremstilling af ’hold kæft opgaver’ ..og diverse lødige matematikopgaver

www.worldofescher.com/store/mania.html

Tesselationer og selv-følgelig alt om Escher

www.bibliotek.dk

Her kan du søge i alt hvad der findes på samtlige danske biblioteker af bøger, tidsskrifter, musik, artikler og anmeldelser i aviser og tidsskrifter mm. i de sidste 30 år

www.rummet.dk

At om rumforskning, satellitter og meget meget mere.

www.dr.dk/jagtenpaa 

’Jagten på…’ er 14 tv-udsendelser målrette naturfagsundervisningen i folkeskolen.

Her finder du baggrundsviden.

www.ing.dk

Ingeniørernes nyhedsbrev. Opdateres dagligt med alt inden for naturvidenskab og rumforskning.

www.ing.dk/ungeforskere/2002/ 

Nyhedsside med mange gode indfaldsvinkler til naturfagene.

www.eduplace.com/math

-vælg ’Brain Teasers’ og du finder lødige grublere til din matematik-undervisning.

www.gsk-kif.dk

 

De officielle udviklings- værktøjer til folkesko-len. Kvalitetsstjernen, spørgeskemaer, eva-lueringsværktøjer mv.

www.scientium.com/drmatrix/

Dr. Matrix – Her finder du alt mellem himmel og jord til matematik og natur-fagene.

http://www.counton.org/

Hjemmeside for engel-ske matematiklærere i primary scool. Indehol-der bl.a. små matema-tikspil til downloading, matematiske mysterier mv.

http://www.webelements.com

Netbaseret Periodisk System med et hav af oplysninger om de enkelte stoffer

www.nrich.maths.org.uk

Cambridge Universitys' Online Maths Club.Bl.a. månedens opg og afd for de yngste

www.ex.ac.uk/cimt

Universitet i Exeter har denne lødige side med masser af grublere, spil og geometriske opgaver.

http:/perso.easynet.fr/~philimar/graphpapeng.htm

 

Her kan du downloade et lille program til udskrivning af alverdens grafiske papirer - fra mm til nodepapir