TYSK

 

FORMÅL

 

  • Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen sigter på at udvikle elevernes bevidsthed om tysk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse.
  • Undervisningen tilstræber at skabe en ramme for oplevelse, indsigt og samarbejde for eleverne, samt styrker elevernes aktive medvirken. Herved bidrager undervisningen til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling.
  • Undervisningen sigter tillige på at give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og derved at styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur.

 

 

Forord til undervisningsplan

Eleverne på Stige Friskole begynder på tyskundervisningen i forårssemesteret i 6. klasse. I dette halvår har de 2 timer om ugen. Formålet er at introducere eleverne til det tyske sprog igennem spil, lege, sange og små simple tekster, hvor de oplever ligheder og forskelle på sproget og dets lyde i forhold til det danske sprog. 

Fra 7. klasse er faget et helårsfag og er beskrevet i det følgende.

 

Sprogundervisningen er sammensat af følgende 4 overskrifter:

-         De kommunikative færdigheder

-         Sprog og sprogbrug

-         Sprogtilegnelse

-         Kultur- og samfundsforhold

Disse 4 overskrifter går igen igennem hele forløbet, og er beskrevet nærmere i ”Undervisningens indhold”.

 

 

 

Undervisningsplan for faget tysk

 

1. forløb   -   6. og 7. klasse

 

Kommunikative færdigheder

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

·        lytte til og forstå sætninger og udtryk i forbindelse med nære og genkendelige emner, som interesser, fritid, venner, familien og skolen

·        følge med i udvalgte lyd- og billedmedier på tysk om genkendelige emner og danne sig en mening om, hvad det drejer sig om

·        udtrykke sig på tysk, herunder om sig selv, familie, fritid og skole i et enkelt sprog med særlig vægt på spørge- og svarteknikker

·        gengive hovedindholdet i et enkelt sprog af en kort, let tekst

·        præsentere et forberedt emne i et enkelt sprog, bl.a. i form af planche eller rollespil

·        læse og forstå hovedindholdet af sprogligt enkle tekster om almindeligt forekommende emner, evt. med støtte i billeder

·        skrive ord, udtryk og enkle sætninger inden for kendte emner.

  

Sprog og sprogbrug

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

·        udtrykke sig med en forståelig udtale

·        iagttage ligheder mellem tysk og dansk

·        anvende et tilstrækkeligt ordforråd til at kunne forstå og tale om nære og genkendelige emner

·        anvende grundlæggende tyske høfligheds- og omgangsformer

·        afgøre, om noget foregår nu, før eller i fremtiden

·        kende til ordstilling og ordklasser

·        stave enkle ord og udtryk.

  

Sprogtilegnelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

·        anvende enkle kommunikationsstrategier, herunder bede om hjælp til at udtrykke sig og lade kropssprog og mimik understøtte utilstrækkelig mundtlig kommunikation

·        gætte kvalificeret i forbindelse med lytning

·        gætte kvalificeret i forbindelse med læsning

·        anvende computeren til tekstbehandling og kommunikation

·        foretage "ord til ord" opslag i en ordbog

·        anvende et praktisk-musisk udtryk i forbindelse med en fremlæggelse.

 

Kultur- og samfundsforhold

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

·        kende til eksempler på kultur- og levevilkår i Tyskland inden for emner, som bygger på elevernes erfaringsverden

·        sammenligne eksempler på tysk kultur med egen kultur inden for deres erfaringsverden

 

 

 

2. forløb   -   8. og 9. klasse

 

Kommunikative færdigheder

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

·        forstå hovedindholdet af talt tysk, som det forekommer i forskellige teksttyper om kendte emner fra dagligdagen

·        forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier om kendte emner fra dagligdagen

·        spørge om og udveksle informationer om kendte emner

·        referere og kommentere i et enkelt sprog inden for kendte emner

·        præsentere et forberedt emne, bl.a. i form af rollespil, planche, lyd- og videoproduktion

·        læse og forstå hovedindholdet af tekster inden for forskellige genrer som f.eks. reklamer, noveller, sangtekster og nyhedstekster

·        søge og udnytte enkle informationer fra forskellige medier

·        udtrykke sig skriftligt i et forståeligt sprog.

  

Sprog og sprogbrug

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

·        udtale ord og sætninger, så de er forståelige

·        anvende ligheder mellem tysk og andre sprog

·        anvende et centralt ordforråd inden for nære og genkendelige emner

·        anvende ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk

·        anvende viden om sprogets opbygning, især ordstilling, ordklasser og verbernes former

·        anvende retstavning så præcist, at meningen bliver tilstrækkelig tydelig.

  

Sprogtilegnelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

·        udnytte de muligheder, der er for at anvende tysk uden for skolen

·        anvende kommunikationsstrategier, herunder bede om hjælp til at udtrykke sig og bruge andre ord og vendinger

·        vælge og anvende lyttestrategier i forhold til en situation, herunder lytte efter hovedindhold eller lytte efter væsentlige detaljer

·        vælge og anvende læsestrategier, herunder skimming og skanning

·        anvende it og mediers muligheder i forbindelse med tekstbehandling, kommunikation og informationssøgning

·        anvende ordbøger og grammatiske oversigter hensigtsmæssigt 

·        anvende et praktisk-musisk udtryk i forbindelse med en fremlæggelse

 

Kultur- og samfundsforhold

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

·        anvende en grundlæggende viden om levevilkår, værdier og normer i tysksprogede lande i arbejdet med skønlitteratur, sagprosa og medier

·        drage sammenligninger mellem tysksproget kultur og egen kultur

 

 

Delmål og slutmål i tysk

 

 

Delmål efter 7. klassetrin

Fremgår af undervisningsplanen

 

Slutmål efter 9. klassetrin

Fremgår af undervisningsplanen