SAMFUNDSFAG

 

FORMÅL

 

 

Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne udvikler lyst og evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og til aktiv medleven i et demokratisk samfund.

 Stk. 2. Undervisningen sigter på, at eleverne udvikler historie- og samfundsbevidsthed, kritisk sans og færdighed i at iagttage, analysere og vurdere nationale og internationale samfundsforhold og konflikter. 

Stk. 3. Undervisningen bidrager til, at eleverne på baggrund af et personligt tilegnet værdigrundlag deltager aktivt i samfundsudviklingen. Den enkelte elev skal udvikle ansvarlighed for løsningen af fælles opgaver og erhverve viden om samfundet og dets historiske forudsætninger.

 

 

FORORD TIL UNDERVISNINGSPLAN

Eleverne beskæftiger sig med relationer mellem mennesker. Det kan være det enkelte menneskes relationer til andre mennesker, men det kan også være relationerne til grupper og fællesskaber. Fagets centrale indhold er menneskets eller gruppens relationer til stat, samfund, kultur og natur, og hvordan disse relationer har udviklet sig.

Faget består af fire kerneområder: menneske og stat, menneske og samfund, menneske og kultur og endelig menneske og natur, og skolens læseplan indeholder emner indenfor disse fire områder. På Stige Friskole er undervisningen tilrettelagt i et forløb fra 8. til 9. klasse.

 

 

 

 

 

 

 

Læseplan for faget samfundsfag

 

Menneske og stat

 

  • Danmarks grundlov
  • Rettigheder og pligter
  • Det politiske system
  • Partier og ideologier
  • Folketingsvalg
  • Mediernes indflydelse på politik
  • Politiske mål og midler

  

Slutmål inden for dette område er følgende

 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at beskrive

·        hovedtræk i grundloven som fundament for det danske demokrati

·        statens rolle som ramme for borgerne, kommunerne og regionerne

·        den danske stats rolle i det internationale samfund

  

Menneske og samfund

·        Kriminalitet og retsvæsen

·        Grupper og identitet

·        Arbejdsmarkedet

·        EU’s rolle nu og i fremtiden

·        FN

·        Menneskerettigheder

  

Slutmål inden for dette område er følgende

 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

·        beskrive det enkelte menneskes rolle i grupper og fællesskaber

·        kende til unges forhold i Europa

  

Menneske og kultur

·        Kultur (Kanon)

·        Kulturforskelle

·        Dansk kultur

·        Racisme

·        Den flerkulturelle verden

·        Medier og demokrati

·        Public service eller reklame-tv

 

 Slutmål inden for dette område er følgende

 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at forholde sig til

·        værdier og normer i samspil mellem mennesker

·        globalisering

·        værdier, der ligger til grund for forskellige religioner, normer og livsformer

  

Menneske og natur

·        Miljøpolitik

·        Natursyn

·        Den globale miljøindsats

·        Miljøstrategier

·        Den grønne forbruger

·        Den usikre fremtid

·        Det personlige forbrug

  

Slutmål inden for dette område er følgende

 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

·        forholde sig til naturen, æstetisk og resursemæssigt

·        reflektere over økologiske problemstillinger lokalt, nationalt og globalt.

·        diskutere forestillingen om menneskets ret til naturen