SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB

 

FORMÅL

 

At eleven

·        opnår indsigt i vilkår og værdier, der påvirker sundhed, seksualitet og familieliv

·        får en forståelse af den betydning, som seksualitet og familieliv har for sundhed

·        får en forståelse af samspillet mellem sundhed og miljø

·        oplever, at egne erfaringer, oplevelser og begreber bliver sat i spil og derved er med til at skabe en udvikling hos den enkelte

·        oplever støtte til at udvikle og udforske egen identitet

·        opnår kompetencer til at tage kritisk stilling til egen og andres livsform

 

 

FORORD TIL UNDERVISNINGSPLAN

Under redigering

 

 

 

 

 

 

Undervisningsplan for faget sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

 

1. forløb 1.-3.klasse

 

Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes egen oplevelsesverden. Eleverne bidrager til undervisningen med deres egne betragtninger og forestillinger om området.

Klasselæreren og eleverne udformer i samarbejde retningslinier for et godt fællesskab samt forhold, der gør sig gældende for et godt kammeratskab.

Eleverne vil igennem samtaler blive i stand til at sætte ord på følelser og reaktioner, og derigennem lære at sætte grænser for sig selv og acceptere andres.

Dele af undervisningen kan tilrettelægges som et tværfagligt forløb med natur/teknik omkring kroppen og dens funktioner, hvor eleverne lærer om sundhed, deres egen krop og kroppens reaktioner set i forhold til kost, søvn og boligforhold.

 

 

2. forløb – 4.-6.klasse

 

Elevernes viden om og indsigt i faget udvikles i et tværfagligt samarbejde mellem idræt, dansk, natur/teknik og skolesundhedsplejersken.

Der fokuseres på elevernes kropslige udvikling og den forandring, som puberteten har indflydelse på. Undervisningen omhandler elevernes egne erfaringer omkring kroppens forandring koblet med følelser, tanker, kønsroller og den teoretiske del af puberteten.

Seksualitet og sexliv bliver introduceret, og emner inden for området bliver diskuteret ud fra elevernes forståelsesverden.

Elevernes viden om kroppens funktioner og sundhed med fokus på kost, motion og stimulerende midler bliver udvidet, således at eleverne får et mere indgående kendskab til kroppen. Dette kan foregå som et tværfagligt forløb mellem idræt og natur/teknik.

Undervisningen lægger op til, at eleverne i større grad bliver trygge ved at formulere sig omkring sociale relationer mellem jævnaldrende og i familien både i fortid, nutid og i forskellige dele af verdenen. Dette område indgår som en del af danskundervisningen i forhold til tekster om emnet, hvor man derudfra kan diskutere sociale relationer.

 

 

3. forløb – 7.-9.klasse

 

Undervisningen tager afsæt i elevernes erfaringsgrundlag samt deres viden om sociale relationer, kroppen og sundhed og udbygges med et større teoretisk grundlag samt en samfundsmæssig vinkling af områderne.

Der inddrages sundhedsfaglige eksperter som sundhedsplejerske, skolelæge og ”sex og sundhed”, der giver eleverne en mulighed for at diskutere, stille spørgsmål og tilegne sig viden inden for et specifikt område.

Fagene biologi, geografi, samfundsfag, historie, idræt og dansk arbejder tværfagligt omkring kropopfattelser, levevilkår og livsstil, udviklingen af kønsroller og den samfundsmæssige opfattelse af krop, sundhed og sociale relationer.

 

Emner som behandles af et eller flere fag:

-         kroppens indre organer og deres funktioner

-         menneskers levevilkår og livsstil i forhold til politiske styreformer og geografiske placeringer

-         Samfundets opgave i forhold til sundhedsaspektet

-         Rusmidler og afhængighed

-         Seksualitet og valg

-         Unges rettigheder og ansvar i forhold til socialt netværk, arbejde, familie og dem selv

-         Kvindekamp og ungdomsoprør

-         Opfattelser af familiemønstre og miljø

-         Kropsdyrkelse, sundhed og mediernes ansvar og påvirkning

 Undervisningen struktureres, således at eleverne kan diskutere opfattelser og derigennem udvikle og udvide deres eget perspektiv i forhold til områderne.

 

 

 

 

Del- og slutmål for faget sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

 

 

Delmål efter 3.klasse

 

Sociale relationer

 

Eleven

·        skal opnå redskaber til at formulere forhold, der har betydning for kammeratskab og familierelationer

·        skal blive i stand til at fortælle om egne grænser og acceptere andres grænser

·        skal opnå redskaber til at fortælle om børn og voksnes følelsesliv

·        skal have kendskab til forskellige former for boligformer og familierelationer

 

 

Sundhed

 

Eleven

·        skal kende forskellige forhold, som har betydning for sundhed, herunder mad, søvn og boligforhold

·        skal have kendskab til de vigtigste regler for sund livsførelse

 

 

Kroppen

 

Eleven

·        skal have kendskab til egen krop og dens vigtigste funktioner

·        skal opnå forståelse for kroppens reaktioner

·        skal have indsigt i kroppens sprog og kropssprogets betydning for kommunikation mellem mennesker

 

 

Delmål efter 6.klasse

 

Sociale relationer

 

Eleven

·        skal have redskaber til at formulere de forskellige sociale netværk, som børn og voksne kan indgå i samt den betydning netværket kan have

·        skal være i stand til at skelne mellem positiv og negativ deltagelse i et socialt netværk samt fordele og ulemper

·        skal være i stand til at aflæse og begrunde følelsesmæssige reaktioner

·        skal have kendskab til kønsroller specielt dreng – pige-relationen

 

 

Sundhed

 

Eleven

·        skal kunne beskrive den daglige livsstils betydning for sundhed, herunder kost, motion og rusmidler som tobak og alkohol

·        skal kunne forholde sig til forskellige former for livsstil, seksualitet og familieliv på forskellig tid og i forskellige dele af verdenen

·        skal blive i stand til at træffe valg i forhold til sundhed

·        opnår mulighed for at formulere alternativer til de eksisterende livsvilkår

  

 

Kroppen

 

Eleven

·        skal have indsigt i og forståelse af kroppens udvikling i forbindelse med puberteten samt den psykiske dimension af puberteten

·        skal opnå indsigt i seksualitet som en naturlig del af mennesket og i den forbindelse få kendskab til forskellige former for prævention

·        skal blive i stand til at sætte grænser og acceptere andres i forhold til seksualitet

 

 

Slutmål efter 9.klasse

 

Sociale forhold

 

Eleven

·        skal kunne forholde sig til det sociale netværks indflydelse på den enkelte og på fællesskabet

·        skal være i stand til at finde alternativer til den enkeltes og fællesskabets liv

·        skal have indsigt i og viden om unges rettigheder i familie, skole og på arbejdspladsen

·        skal være i stand til at forholde sig til forskellige mediers påvirkninger af og interesse i unges sociale relationer

 

 

Sundhed

 

Eleven

·        skal kunne gøre rede for baggrund og konsekvenser af udvalgte sundhedsproblemer

·        opnå en forståelse af sammenhæng mellem levevilkår og sundhed

·        skal have indsigt i og viden om sammenhængen mellem sundhed, forbrug og miljø

·        skal blive i stand til at se sundhed i forhold til fysiske og psykiske aspekter

·        skal kunne forholde sundhed til et historisk perspektiv samt til et flerkulturelt og internationalt samfund

  

 

Kroppen

 

Eleven

·        skal have kendskab til seksuallivets mange facetter både positive, negative og alternative herunder kønssygdomme, følelser, grænser, homoseksualitet og biseksualitet

·        skal kunne se seksualitet i forhold til fysiske og psykiske aspekter

·        skal have viden om seksualitet set i forhold til historiske, flerkulturelle og internationale perspektiver

·        skal blive i stand til at kunne forholde sig til forskellige mediers påvirkning af og interesse i unges seksualitet og sexliv